تقویم سال

تقویم 1399

۱۳۹۹ فروردین
March - April 2020رجب - شعبان ١٤٤١
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱20٢٥
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/1/1
  تاریخ میلادی » 2020/3/20
  تاریخ قمری » 1441/7/25
 • ۲21٢٦
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/2
  تاریخ میلادی » 2020/3/21
  تاریخ قمری » 1441/7/26
 • ۳22٢٧
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/3
  تاریخ میلادی » 2020/3/22
  تاریخ قمری » 1441/7/27
 • ۴23٢٨
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/4
  تاریخ میلادی » 2020/3/23
  تاریخ قمری » 1441/7/28
 • ۵24٢٩
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/5
  تاریخ میلادی » 2020/3/24
  تاریخ قمری » 1441/7/29
 • ۶25٣٠
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/6
  تاریخ میلادی » 2020/3/25
  تاریخ قمری » 1441/7/30
 • ۷26١
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/7
  تاریخ میلادی » 2020/3/26
  تاریخ قمری » 1441/8/1
 • ۸27٢
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/1/8
  تاریخ میلادی » 2020/3/27
  تاریخ قمری » 1441/8/2
 • ۹28٣
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/9
  تاریخ میلادی » 2020/3/28
  تاریخ قمری » 1441/8/3
 • ۱۰29٤
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/10
  تاریخ میلادی » 2020/3/29
  تاریخ قمری » 1441/8/4
 • ۱۱30٥
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/11
  تاریخ میلادی » 2020/3/30
  تاریخ قمری » 1441/8/5
 • ۱۲31٦
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/12
  تاریخ میلادی » 2020/3/31
  تاریخ قمری » 1441/8/6
 • ۱۳1٧
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/13
  تاریخ میلادی » 2020/4/1
  تاریخ قمری » 1441/8/7
 • ۱۴2٨
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/14
  تاریخ میلادی » 2020/4/2
  تاریخ قمری » 1441/8/8
 • ۱۵3٩
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/1/15
  تاریخ میلادی » 2020/4/3
  تاریخ قمری » 1441/8/9
 • ۱۶4١٠
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/16
  تاریخ میلادی » 2020/4/4
  تاریخ قمری » 1441/8/10
 • ۱۷5١١
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/17
  تاریخ میلادی » 2020/4/5
  تاریخ قمری » 1441/8/11
 • ۱۸6١٢
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/18
  تاریخ میلادی » 2020/4/6
  تاریخ قمری » 1441/8/12
 • ۱۹7١٣
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/19
  تاریخ میلادی » 2020/4/7
  تاریخ قمری » 1441/8/13
 • ۲۰8١٤
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/20
  تاریخ میلادی » 2020/4/8
  تاریخ قمری » 1441/8/14
 • ۲۱9١٥
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/21
  تاریخ میلادی » 2020/4/9
  تاریخ قمری » 1441/8/15
 • ۲۲10١٦
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/1/22
  تاریخ میلادی » 2020/4/10
  تاریخ قمری » 1441/8/16
 • ۲۳11١٧
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/23
  تاریخ میلادی » 2020/4/11
  تاریخ قمری » 1441/8/17
 • ۲۴12١٨
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/24
  تاریخ میلادی » 2020/4/12
  تاریخ قمری » 1441/8/18
 • ۲۵13١٩
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/25
  تاریخ میلادی » 2020/4/13
  تاریخ قمری » 1441/8/19
 • ۲۶14٢٠
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/26
  تاریخ میلادی » 2020/4/14
  تاریخ قمری » 1441/8/20
 • ۲۷15٢١
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/27
  تاریخ میلادی » 2020/4/15
  تاریخ قمری » 1441/8/21
 • ۲۸16٢٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/28
  تاریخ میلادی » 2020/4/16
  تاریخ قمری » 1441/8/22
 • ۲۹17٢٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/1/29
  تاریخ میلادی » 2020/4/17
  تاریخ قمری » 1441/8/23
 • ۳۰18٢٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/30
  تاریخ میلادی » 2020/4/18
  تاریخ قمری » 1441/8/24
 • ۳۱19٢٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/1/31
  تاریخ میلادی » 2020/4/19
  تاریخ قمری » 1441/8/25
مناسبت های ماه: فروردین
 • ۱ فروردین - عید نوروز/جشن سال نو
 • ۱ فروردین - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٥ رجب ]
 • ۲ فروردین - عید نوروز
 • ۳ فروردین - عید نوروز
 • ۳ فروردین - مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله (13 سال قبل از هجرت) [ ٢٧ رجب ]
 • ۳ فروردین - روز جهانی آب [ 22 March ]
 • ۴ فروردین - عید نوروز
 • ۴ فروردین - روز جهانی هواشناسی [ 23 March ]
 • ۶ فروردین - روز امید، روز شادباش نویسی
 • ۶ فروردین - زادروز آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ
 • ۸ فروردین - روز جهانی تئاتر [ 27 March ]
 • ۹ فروردین - ولادت سالار شهیدان، امام حسین علیه السلام و روز پاسدار [ ٣ شعبان ]
 • ۱۰ فروردین - جشن آبانگاه
 • ۱۰ فروردین - ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز [ ٤ شعبان ]
 • ۱۱ فروردین - ولادت امام زین العابدین علیه السلام [ ٥ شعبان ]
 • ۱۲ فروردین - روز جمهوری اسلامی ایران
 • ۱۳ فروردین - روز طبیعت/جشن سیزده به در
 • ۱۷ فروردین - سروش روز،جشن سروشگان
 • ۱۷ فروردین - ولادت علی اکبر علیه السلام و روز جوان [ ١١ شعبان ]
 • ۱۹ فروردین - فروردین روز،جشن فروردینگان
 • ۱۹ فروردین - روز سلامتی (روز جهانی بهداشت) [ 7 April ]
 • ۲۰ فروردین - روز ملّی فن آوری هسته ای
 • ۲۱ فروردین - ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه(255 هـ ق) و جشن نیمه شعبان [ ١٥ شعبان ]
 • ۲۵ فروردین - روز بزرگداشت عطار نیشابوری
 • ۲۹ فروردین - روز ارتش جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۹ اردیبهشت
April - May 2020شعبان - رمضان ١٤٤١
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱20٢٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/1
  تاریخ میلادی » 2020/4/20
  تاریخ قمری » 1441/8/26
 • ۲21٢٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/2
  تاریخ میلادی » 2020/4/21
  تاریخ قمری » 1441/8/27
 • ۳22٢٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/3
  تاریخ میلادی » 2020/4/22
  تاریخ قمری » 1441/8/28
 • ۴23٢٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/4
  تاریخ میلادی » 2020/4/23
  تاریخ قمری » 1441/8/29
 • ۵24٣٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/2/5
  تاریخ میلادی » 2020/4/24
  تاریخ قمری » 1441/8/30
 • ۶25١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/6
  تاریخ میلادی » 2020/4/25
  تاریخ قمری » 1441/9/1
 • ۷26٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/7
  تاریخ میلادی » 2020/4/26
  تاریخ قمری » 1441/9/2
 • ۸27٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/8
  تاریخ میلادی » 2020/4/27
  تاریخ قمری » 1441/9/3
 • ۹28٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/9
  تاریخ میلادی » 2020/4/28
  تاریخ قمری » 1441/9/4
 • ۱۰29٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/10
  تاریخ میلادی » 2020/4/29
  تاریخ قمری » 1441/9/5
 • ۱۱30٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/11
  تاریخ میلادی » 2020/4/30
  تاریخ قمری » 1441/9/6
 • ۱۲1٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/2/12
  تاریخ میلادی » 2020/5/1
  تاریخ قمری » 1441/9/7
 • ۱۳2٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/13
  تاریخ میلادی » 2020/5/2
  تاریخ قمری » 1441/9/8
 • ۱۴3٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/14
  تاریخ میلادی » 2020/5/3
  تاریخ قمری » 1441/9/9
 • ۱۵4١٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/15
  تاریخ میلادی » 2020/5/4
  تاریخ قمری » 1441/9/10
 • ۱۶5١١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/16
  تاریخ میلادی » 2020/5/5
  تاریخ قمری » 1441/9/11
 • ۱۷6١٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/17
  تاریخ میلادی » 2020/5/6
  تاریخ قمری » 1441/9/12
 • ۱۸7١٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/18
  تاریخ میلادی » 2020/5/7
  تاریخ قمری » 1441/9/13
 • ۱۹8١٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/2/19
  تاریخ میلادی » 2020/5/8
  تاریخ قمری » 1441/9/14
 • ۲۰9١٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/20
  تاریخ میلادی » 2020/5/9
  تاریخ قمری » 1441/9/15
 • ۲۱10١٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/21
  تاریخ میلادی » 2020/5/10
  تاریخ قمری » 1441/9/16
 • ۲۲11١٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/22
  تاریخ میلادی » 2020/5/11
  تاریخ قمری » 1441/9/17
 • ۲۳12١٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/23
  تاریخ میلادی » 2020/5/12
  تاریخ قمری » 1441/9/18
 • ۲۴13١٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/24
  تاریخ میلادی » 2020/5/13
  تاریخ قمری » 1441/9/19
 • ۲۵14٢٠
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/25
  تاریخ میلادی » 2020/5/14
  تاریخ قمری » 1441/9/20
 • ۲۶15٢١
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/2/26
  تاریخ میلادی » 2020/5/15
  تاریخ قمری » 1441/9/21
 • ۲۷16٢٢
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/27
  تاریخ میلادی » 2020/5/16
  تاریخ قمری » 1441/9/22
 • ۲۸17٢٣
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/28
  تاریخ میلادی » 2020/5/17
  تاریخ قمری » 1441/9/23
 • ۲۹18٢٤
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/29
  تاریخ میلادی » 2020/5/18
  تاریخ قمری » 1441/9/24
 • ۳۰19٢٥
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/30
  تاریخ میلادی » 2020/5/19
  تاریخ قمری » 1441/9/25
 • ۳۱20٢٦
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/2/31
  تاریخ میلادی » 2020/5/20
  تاریخ قمری » 1441/9/26
مناسبت های ماه: اردیبهشت
 • ۱ اردیبهشت - روز بزرگداشت سعدی
 • ۳ اردیبهشت - روزبزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی کارآفرینی
 • ۳ اردیبهشت - جشن گیاه آوری؛روز زمین پاک [ 22 April ]
 • ۹ اردیبهشت - روزشوراها
 • ۹ اردیبهشت - روز جهانی روانشناس و مشاور
 • ۱۰ اردیبهشت - جشن چهلم نوروز؛ روزملی خلیج فارس
 • ۱۲ اردیبهشت - شهادت استاد مرتضی مطهری، روزمعلم
 • ۱۲ اردیبهشت - روز جهانی کار و کارگر [ 1 May ]
 • ۱۵ اردیبهشت - جشن میانه بهار/جشن بهاربد؛ روز شیراز
 • ۱۶ اردیبهشت - روز جهانی ماما [ 5 May ]
 • ۱۷ اردیبهشت - روز اسنادملی و میراث مکتوب
 • ۱۹ اردیبهشت - روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر [ 8 May ]
 • ۲۰ اردیبهشت - ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ١٥ رمضان ]
 • ۲۳ اردیبهشت - شب قدر [ ١٨ رمضان ]
 • ۲۴ اردیبهشت - ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام [ ١٩ رمضان ]
 • ۲۵ اردیبهشت - روز بزرگداشت فردوسی
 • ۲۶ اردیبهشت - شهادت حضرت علی علیه السلام (40 هـ ق) [ ٢١ رمضان ]
 • ۲۶ اردیبهشت - روز جهانی خانواده [ 15 May ]
 • ۲۷ اردیبهشت - روز ارتباطات و روابط عمومی
 • ۲۷ اردیبهشت - شب قدر [ ٢٢ رمضان ]
 • ۲۸ اردیبهشت - روز بزرگداشت حکیم عمر خیام
 • ۲۸ اردیبهشت - روز جهانی ارتباطات [ 17 May ]
 • ۲۹ اردیبهشت - روز جهانی موزه و میراث فرهنگی [ 18 May ]
۱۳۹۹ خرداد
May - June 2020رمضان - شوال ١٤٤١
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱21٢٧
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/1
  تاریخ میلادی » 2020/5/21
  تاریخ قمری » 1441/9/27
 • ۲22٢٨
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/3/2
  تاریخ میلادی » 2020/5/22
  تاریخ قمری » 1441/9/28
 • ۳23٢٩
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/3
  تاریخ میلادی » 2020/5/23
  تاریخ قمری » 1441/9/29
 • ۴24١
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/4
  تاریخ میلادی » 2020/5/24
  تاریخ قمری » 1441/10/1
 • ۵25٢
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/5
  تاریخ میلادی » 2020/5/25
  تاریخ قمری » 1441/10/2
 • ۶26٣
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/6
  تاریخ میلادی » 2020/5/26
  تاریخ قمری » 1441/10/3
 • ۷27٤
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/7
  تاریخ میلادی » 2020/5/27
  تاریخ قمری » 1441/10/4
 • ۸28٥
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/8
  تاریخ میلادی » 2020/5/28
  تاریخ قمری » 1441/10/5
 • ۹29٦
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/3/9
  تاریخ میلادی » 2020/5/29
  تاریخ قمری » 1441/10/6
 • ۱۰30٧
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/10
  تاریخ میلادی » 2020/5/30
  تاریخ قمری » 1441/10/7
 • ۱۱31٨
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/11
  تاریخ میلادی » 2020/5/31
  تاریخ قمری » 1441/10/8
 • ۱۲1٩
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/12
  تاریخ میلادی » 2020/6/1
  تاریخ قمری » 1441/10/9
 • ۱۳2١٠
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/13
  تاریخ میلادی » 2020/6/2
  تاریخ قمری » 1441/10/10
 • ۱۴3١١
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/14
  تاریخ میلادی » 2020/6/3
  تاریخ قمری » 1441/10/11
 • ۱۵4١٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/15
  تاریخ میلادی » 2020/6/4
  تاریخ قمری » 1441/10/12
 • ۱۶5١٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/3/16
  تاریخ میلادی » 2020/6/5
  تاریخ قمری » 1441/10/13
 • ۱۷6١٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/17
  تاریخ میلادی » 2020/6/6
  تاریخ قمری » 1441/10/14
 • ۱۸7١٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/18
  تاریخ میلادی » 2020/6/7
  تاریخ قمری » 1441/10/15
 • ۱۹8١٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/19
  تاریخ میلادی » 2020/6/8
  تاریخ قمری » 1441/10/16
 • ۲۰9١٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/20
  تاریخ میلادی » 2020/6/9
  تاریخ قمری » 1441/10/17
 • ۲۱10١٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/21
  تاریخ میلادی » 2020/6/10
  تاریخ قمری » 1441/10/18
 • ۲۲11١٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/22
  تاریخ میلادی » 2020/6/11
  تاریخ قمری » 1441/10/19
 • ۲۳12٢٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/3/23
  تاریخ میلادی » 2020/6/12
  تاریخ قمری » 1441/10/20
 • ۲۴13٢١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/24
  تاریخ میلادی » 2020/6/13
  تاریخ قمری » 1441/10/21
 • ۲۵14٢٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/25
  تاریخ میلادی » 2020/6/14
  تاریخ قمری » 1441/10/22
 • ۲۶15٢٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/26
  تاریخ میلادی » 2020/6/15
  تاریخ قمری » 1441/10/23
 • ۲۷16٢٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/27
  تاریخ میلادی » 2020/6/16
  تاریخ قمری » 1441/10/24
 • ۲۸17٢٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/28
  تاریخ میلادی » 2020/6/17
  تاریخ قمری » 1441/10/25
 • ۲۹18٢٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/29
  تاریخ میلادی » 2020/6/18
  تاریخ قمری » 1441/10/26
 • ۳۰19٢٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/3/30
  تاریخ میلادی » 2020/6/19
  تاریخ قمری » 1441/10/27
 • ۳۱20٢٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/3/31
  تاریخ میلادی » 2020/6/20
  تاریخ قمری » 1441/10/28
مناسبت های ماه: خرداد
 • ۱ خرداد - روز بهره وری و بهینه سازی مصرف
 • ۱ خرداد - روز جهانی روانشناس و مشاور
 • ۱ خرداد - روز جهانی توسعه فرهنگی [ 21 May ]
 • ۳ خرداد - فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی
 • ۴ خرداد - روز دزفول، روز مقاومت و پایداری
 • ۴ خرداد - عید سعید فطر [ ١ شوال ]
 • ۵ خرداد - تعطیل به مناسبت عید سعید فطر [ ٢ شوال ]
 • ۶ خرداد - خرداد روز،جشن خردادگان
 • ۱۱ خرداد - روز جهانی بدون دخانیات [ 31 May ]
 • ۱۴ خرداد - رحلت حضرت امام خمینی
 • ۱۵ خرداد - قیام 15 خرداد
 • ۱۶ خرداد - روز جهانی محیط زیست [ 5 June ]
 • ۲۱ خرداد - روز جهانی صنایع دستی [ 10 June ]
 • ۲۳ خرداد - روز جهانی مبارزه با کار کودکان [ 12 June ]
 • ۲۵ خرداد - روز ملی گل وگیاه
 • ۲۵ خرداد - روز جهانی اهدای خون [ 14 June ]
 • ۲۷ خرداد - روز جهاد کشاورزی
 • ۲۸ خرداد - شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام (148 هـ ق) [ ٢٥ شوال ]
 • ۲۸ خرداد - روز جهانی بیابان زدایی [ 17 June ]
 • ۲۹ خرداد - درگذشت دکتر علی شریعتی
 • ۳۱ خرداد - شهادت دکتر مصطفی چمران
۱۳۹۹ تیر
June - July 2020شوال - ذوالقعده ١٤٤١
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱21٢٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/1
  تاریخ میلادی » 2020/6/21
  تاریخ قمری » 1441/10/29
 • ۲22٣٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/2
  تاریخ میلادی » 2020/6/22
  تاریخ قمری » 1441/10/30
 • ۳23١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/3
  تاریخ میلادی » 2020/6/23
  تاریخ قمری » 1441/11/1
 • ۴24٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/4
  تاریخ میلادی » 2020/6/24
  تاریخ قمری » 1441/11/2
 • ۵25٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/5
  تاریخ میلادی » 2020/6/25
  تاریخ قمری » 1441/11/3
 • ۶26٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/4/6
  تاریخ میلادی » 2020/6/26
  تاریخ قمری » 1441/11/4
 • ۷27٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/7
  تاریخ میلادی » 2020/6/27
  تاریخ قمری » 1441/11/5
 • ۸28٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/8
  تاریخ میلادی » 2020/6/28
  تاریخ قمری » 1441/11/6
 • ۹29٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/9
  تاریخ میلادی » 2020/6/29
  تاریخ قمری » 1441/11/7
 • ۱۰30٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/10
  تاریخ میلادی » 2020/6/30
  تاریخ قمری » 1441/11/8
 • ۱۱1٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/11
  تاریخ میلادی » 2020/7/1
  تاریخ قمری » 1441/11/9
 • ۱۲2١٠
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/12
  تاریخ میلادی » 2020/7/2
  تاریخ قمری » 1441/11/10
 • ۱۳3١١
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/4/13
  تاریخ میلادی » 2020/7/3
  تاریخ قمری » 1441/11/11
 • ۱۴4١٢
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/14
  تاریخ میلادی » 2020/7/4
  تاریخ قمری » 1441/11/12
 • ۱۵5١٣
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/15
  تاریخ میلادی » 2020/7/5
  تاریخ قمری » 1441/11/13
 • ۱۶6١٤
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/16
  تاریخ میلادی » 2020/7/6
  تاریخ قمری » 1441/11/14
 • ۱۷7١٥
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/17
  تاریخ میلادی » 2020/7/7
  تاریخ قمری » 1441/11/15
 • ۱۸8١٦
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/18
  تاریخ میلادی » 2020/7/8
  تاریخ قمری » 1441/11/16
 • ۱۹9١٧
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/19
  تاریخ میلادی » 2020/7/9
  تاریخ قمری » 1441/11/17
 • ۲۰10١٨
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/4/20
  تاریخ میلادی » 2020/7/10
  تاریخ قمری » 1441/11/18
 • ۲۱11١٩
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/21
  تاریخ میلادی » 2020/7/11
  تاریخ قمری » 1441/11/19
 • ۲۲12٢٠
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/22
  تاریخ میلادی » 2020/7/12
  تاریخ قمری » 1441/11/20
 • ۲۳13٢١
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/23
  تاریخ میلادی » 2020/7/13
  تاریخ قمری » 1441/11/21
 • ۲۴14٢٢
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/24
  تاریخ میلادی » 2020/7/14
  تاریخ قمری » 1441/11/22
 • ۲۵15٢٣
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/25
  تاریخ میلادی » 2020/7/15
  تاریخ قمری » 1441/11/23
 • ۲۶16٢٤
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/26
  تاریخ میلادی » 2020/7/16
  تاریخ قمری » 1441/11/24
 • ۲۷17٢٥
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/4/27
  تاریخ میلادی » 2020/7/17
  تاریخ قمری » 1441/11/25
 • ۲۸18٢٦
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/28
  تاریخ میلادی » 2020/7/18
  تاریخ قمری » 1441/11/26
 • ۲۹19٢٧
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/29
  تاریخ میلادی » 2020/7/19
  تاریخ قمری » 1441/11/27
 • ۳۰20٢٨
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/30
  تاریخ میلادی » 2020/7/20
  تاریخ قمری » 1441/11/28
 • ۳۱21٢٩
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/4/31
  تاریخ میلادی » 2020/7/21
  تاریخ قمری » 1441/11/29
مناسبت های ماه: تیر
 • ۱ تیر - جشن آب پاشونک، جشن آغاز تابستان
 • ۱ تیر - روز اصناف
 • ۱ تیر - روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی ، سالروز صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی (1360 هـ.ش)
 • ۳ تیر - ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختران [ ١ ذوالقعده ]
 • ۶ تیر - روز جهانی مبارزه با مواد مخدر [ 26 June ]
 • ۷ تیر - شهادت آیت الله دکتر بهشتی ؛ روز قوه قضاییه
 • ۸ تیر - روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی
 • ۱۰ تیر - روز صنعت و معدن
 • ۱۳ تیر - ولادت امام رضا علیه السلام [ ١١ ذوالقعده ]
 • ۱۴ تیر - روز قلم ، تولد حضرت امام خمینی (ره)
 • ۱۵ تیر - جشن خام خواری
 • ۱۶ تیر - روز مالیات
 • ۲۱ تیر - روز عفاف و حجاب (سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب و کشتار مسجد گوهرشاد توسّط مأموران حکومت رضاخان) (1314 هـ.ش)
 • ۲۵ تیر - روز بهزیستی و تامین اجتماعی
 • ۲۷ تیر - اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران
۱۳۹۹ مرداد
July - August 2020ذوالحجه - محرم ١٤٤١
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱22١
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/1
  تاریخ میلادی » 2020/7/22
  تاریخ قمری » 1441/12/1
 • ۲23٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/2
  تاریخ میلادی » 2020/7/23
  تاریخ قمری » 1441/12/2
 • ۳24٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/5/3
  تاریخ میلادی » 2020/7/24
  تاریخ قمری » 1441/12/3
 • ۴25٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/4
  تاریخ میلادی » 2020/7/25
  تاریخ قمری » 1441/12/4
 • ۵26٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/5
  تاریخ میلادی » 2020/7/26
  تاریخ قمری » 1441/12/5
 • ۶27٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/6
  تاریخ میلادی » 2020/7/27
  تاریخ قمری » 1441/12/6
 • ۷28٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/7
  تاریخ میلادی » 2020/7/28
  تاریخ قمری » 1441/12/7
 • ۸29٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/8
  تاریخ میلادی » 2020/7/29
  تاریخ قمری » 1441/12/8
 • ۹30٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/9
  تاریخ میلادی » 2020/7/30
  تاریخ قمری » 1441/12/9
 • ۱۰31١٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/5/10
  تاریخ میلادی » 2020/7/31
  تاریخ قمری » 1441/12/10
 • ۱۱1١١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/11
  تاریخ میلادی » 2020/8/1
  تاریخ قمری » 1441/12/11
 • ۱۲2١٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/12
  تاریخ میلادی » 2020/8/2
  تاریخ قمری » 1441/12/12
 • ۱۳3١٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/13
  تاریخ میلادی » 2020/8/3
  تاریخ قمری » 1441/12/13
 • ۱۴4١٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/14
  تاریخ میلادی » 2020/8/4
  تاریخ قمری » 1441/12/14
 • ۱۵5١٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/15
  تاریخ میلادی » 2020/8/5
  تاریخ قمری » 1441/12/15
 • ۱۶6١٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/16
  تاریخ میلادی » 2020/8/6
  تاریخ قمری » 1441/12/16
 • ۱۷7١٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/5/17
  تاریخ میلادی » 2020/8/7
  تاریخ قمری » 1441/12/17
 • ۱۸8١٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/18
  تاریخ میلادی » 2020/8/8
  تاریخ قمری » 1441/12/18
 • ۱۹9١٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/19
  تاریخ میلادی » 2020/8/9
  تاریخ قمری » 1441/12/19
 • ۲۰10٢٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/20
  تاریخ میلادی » 2020/8/10
  تاریخ قمری » 1441/12/20
 • ۲۱11٢١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/21
  تاریخ میلادی » 2020/8/11
  تاریخ قمری » 1441/12/21
 • ۲۲12٢٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/22
  تاریخ میلادی » 2020/8/12
  تاریخ قمری » 1441/12/22
 • ۲۳13٢٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/23
  تاریخ میلادی » 2020/8/13
  تاریخ قمری » 1441/12/23
 • ۲۴14٢٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/5/24
  تاریخ میلادی » 2020/8/14
  تاریخ قمری » 1441/12/24
 • ۲۵15٢٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/25
  تاریخ میلادی » 2020/8/15
  تاریخ قمری » 1441/12/25
 • ۲۶16٢٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/26
  تاریخ میلادی » 2020/8/16
  تاریخ قمری » 1441/12/26
 • ۲۷17٢٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/27
  تاریخ میلادی » 2020/8/17
  تاریخ قمری » 1441/12/27
 • ۲۸18٢٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/28
  تاریخ میلادی » 2020/8/18
  تاریخ قمری » 1441/12/28
 • ۲۹19٢٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/29
  تاریخ میلادی » 2020/8/19
  تاریخ قمری » 1441/12/29
 • ۳۰20٣٠
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/5/30
  تاریخ میلادی » 2020/8/20
  تاریخ قمری » 1441/12/30
 • ۳۱21١
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/5/31
  تاریخ میلادی » 2020/8/21
  تاریخ قمری » 1442/1/1
مناسبت های ماه: مرداد
 • ۵ مرداد - سالروز عملیات افتخار آفرین مرصاد (1367 هـ.ش)
 • ۶ مرداد - روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای
 • ۷ مرداد - مرداد روز ، جشن مردادگان
 • ۷ مرداد - شهادت امام محمد باقرعلیه السلام [ ٧ ذوالحجه ]
 • ۸ مرداد - روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی
 • ۹ مرداد - روز اهدای خون
 • ۹ مرداد - روز عرفه [ ٩ ذوالحجه ]
 • ۱۰ مرداد - جشن چله تابستان
 • ۱۰ مرداد - عید سعید قربان [ ١٠ ذوالحجه ]
 • ۱۱ مرداد - روز جهانی شیر مادر [ 1 August ]
 • ۱۴ مرداد - صدور فرمان مشروطیت
 • ۱۵ مرداد - ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ١٥ ذوالحجه ]
 • ۱۶ مرداد - تشکیل جهاد دانشگاهی (1359 هـ.ش)
 • ۱۷ مرداد - روز خبرنگار
 • ۱۸ مرداد - عید سعید غدیرخم (10 هـ ق) [ ١٨ ذوالحجه ]
 • ۲۰ مرداد - ولادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٠ ذوالحجه ]
 • ۲۳ مرداد - روز جهانی چپ دست ها [ 13 August ]
 • ۲۸ مرداد - سالروز کودتای 28 مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق(1332 هـ.ش)
 • ۲۸ مرداد - سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان
 • ۳۰ مرداد - روز بزرگداشت علامه مجلسی
 • ۳۱ مرداد - آغاز سال هجری قمری [ ١ محرم ]
 • ۳۱ مرداد - روز جهانی مسجد [ 21 August ]
۱۳۹۹ شهریور
August - September 2020محرم - صفر ١٤٤٢
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱22٢
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/1
  تاریخ میلادی » 2020/8/22
  تاریخ قمری » 1442/1/2
 • ۲23٣
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/2
  تاریخ میلادی » 2020/8/23
  تاریخ قمری » 1442/1/3
 • ۳24٤
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/3
  تاریخ میلادی » 2020/8/24
  تاریخ قمری » 1442/1/4
 • ۴25٥
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/4
  تاریخ میلادی » 2020/8/25
  تاریخ قمری » 1442/1/5
 • ۵26٦
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/5
  تاریخ میلادی » 2020/8/26
  تاریخ قمری » 1442/1/6
 • ۶27٧
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/6
  تاریخ میلادی » 2020/8/27
  تاریخ قمری » 1442/1/7
 • ۷28٨
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/6/7
  تاریخ میلادی » 2020/8/28
  تاریخ قمری » 1442/1/8
 • ۸29٩
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/8
  تاریخ میلادی » 2020/8/29
  تاریخ قمری » 1442/1/9
 • ۹30١٠
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/9
  تاریخ میلادی » 2020/8/30
  تاریخ قمری » 1442/1/10
 • ۱۰31١١
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/10
  تاریخ میلادی » 2020/8/31
  تاریخ قمری » 1442/1/11
 • ۱۱1١٢
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/11
  تاریخ میلادی » 2020/9/1
  تاریخ قمری » 1442/1/12
 • ۱۲2١٣
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/12
  تاریخ میلادی » 2020/9/2
  تاریخ قمری » 1442/1/13
 • ۱۳3١٤
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/13
  تاریخ میلادی » 2020/9/3
  تاریخ قمری » 1442/1/14
 • ۱۴4١٥
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/6/14
  تاریخ میلادی » 2020/9/4
  تاریخ قمری » 1442/1/15
 • ۱۵5١٦
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/15
  تاریخ میلادی » 2020/9/5
  تاریخ قمری » 1442/1/16
 • ۱۶6١٧
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/16
  تاریخ میلادی » 2020/9/6
  تاریخ قمری » 1442/1/17
 • ۱۷7١٨
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/17
  تاریخ میلادی » 2020/9/7
  تاریخ قمری » 1442/1/18
 • ۱۸8١٩
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/18
  تاریخ میلادی » 2020/9/8
  تاریخ قمری » 1442/1/19
 • ۱۹9٢٠
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/19
  تاریخ میلادی » 2020/9/9
  تاریخ قمری » 1442/1/20
 • ۲۰10٢١
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/20
  تاریخ میلادی » 2020/9/10
  تاریخ قمری » 1442/1/21
 • ۲۱11٢٢
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/6/21
  تاریخ میلادی » 2020/9/11
  تاریخ قمری » 1442/1/22
 • ۲۲12٢٣
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/22
  تاریخ میلادی » 2020/9/12
  تاریخ قمری » 1442/1/23
 • ۲۳13٢٤
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/23
  تاریخ میلادی » 2020/9/13
  تاریخ قمری » 1442/1/24
 • ۲۴14٢٥
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/24
  تاریخ میلادی » 2020/9/14
  تاریخ قمری » 1442/1/25
 • ۲۵15٢٦
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/25
  تاریخ میلادی » 2020/9/15
  تاریخ قمری » 1442/1/26
 • ۲۶16٢٧
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/26
  تاریخ میلادی » 2020/9/16
  تاریخ قمری » 1442/1/27
 • ۲۷17٢٨
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/27
  تاریخ میلادی » 2020/9/17
  تاریخ قمری » 1442/1/28
 • ۲۸18٢٩
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/6/28
  تاریخ میلادی » 2020/9/18
  تاریخ قمری » 1442/1/29
 • ۲۹19١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/29
  تاریخ میلادی » 2020/9/19
  تاریخ قمری » 1442/2/1
 • ۳۰20٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/30
  تاریخ میلادی » 2020/9/20
  تاریخ قمری » 1442/2/2
 • ۳۱21٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/6/31
  تاریخ میلادی » 2020/9/21
  تاریخ قمری » 1442/2/3
مناسبت های ماه: شهریور
 • ۱ شهریور - روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک
 • ۲ شهریور - آغاز هفته دولت
 • ۴ شهریور - زادروز داراب (کوروش)
 • ۴ شهریور - شهریور روز،جشن شهریورگان
 • ۴ شهریور - روز کارمند
 • ۵ شهریور - روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز
 • ۸ شهریور - روز مبارزه با تروریسم ، انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقان و شهادت مظلومانه رجائی و باهنر (1360 هـ.ش)
 • ۸ شهریور - تاسوعای حسینی [ ٩ محرم ]
 • ۹ شهریور - عاشورای حسینی [ ١٠ محرم ]
 • ۱۰ شهریور - روز مبارزه با تروریسم
 • ۱۰ شهریور - روز بانکداری اسلامی ، سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (1362 هـ.ش)
 • ۱۱ شهریور - روز صنعت چاپ
 • ۱۱ شهریور - شهادت امام زین العابدین علیه السلام [ ١٢ محرم ]
 • ۱۲ شهریور - روز مبارزه با استعمار انگلیس
 • ۱۳ شهریور - روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی
 • ۱۳ شهریور - روز تعاون
 • ۱۷ شهریور - قیام 17 شهریور و کشتار جمعی به دست ماموران ستم شاهی پهلوی (1357 هـ.ش)
 • ۱۹ شهریور - وفات آیت الله سید محمود طالقانی اولین امام جمعه تهران
 • ۲۰ شهریور - روز جهانی پیشگیری از خودکشی [ 10 September ]
 • ۲۱ شهریور - روز سینما
 • ۲۱ شهریور - حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی [ 11 September ]
 • ۲۲ شهریور - روز گرامیداشت برنامه نویسان [ 12 September ]
 • ۲۷ شهریور - روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار
 • ۳۰ شهریور - روز گفتگوی تمدنها
 • ۳۱ شهریور - آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ.ش) - آغاز هفته ی دفاع مقدس
 • ۳۱ شهریور - روز جهانی صلح [ 21 September ]
۱۳۹۹ مهر
September - October 2020صفر - ربیع الاول ١٤٤٢
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱22٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/1
  تاریخ میلادی » 2020/9/22
  تاریخ قمری » 1442/2/4
 • ۲23٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/2
  تاریخ میلادی » 2020/9/23
  تاریخ قمری » 1442/2/5
 • ۳24٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/3
  تاریخ میلادی » 2020/9/24
  تاریخ قمری » 1442/2/6
 • ۴25٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/7/4
  تاریخ میلادی » 2020/9/25
  تاریخ قمری » 1442/2/7
 • ۵26٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/5
  تاریخ میلادی » 2020/9/26
  تاریخ قمری » 1442/2/8
 • ۶27٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/6
  تاریخ میلادی » 2020/9/27
  تاریخ قمری » 1442/2/9
 • ۷28١٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/7
  تاریخ میلادی » 2020/9/28
  تاریخ قمری » 1442/2/10
 • ۸29١١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/8
  تاریخ میلادی » 2020/9/29
  تاریخ قمری » 1442/2/11
 • ۹30١٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/9
  تاریخ میلادی » 2020/9/30
  تاریخ قمری » 1442/2/12
 • ۱۰1١٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/10
  تاریخ میلادی » 2020/10/1
  تاریخ قمری » 1442/2/13
 • ۱۱2١٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/7/11
  تاریخ میلادی » 2020/10/2
  تاریخ قمری » 1442/2/14
 • ۱۲3١٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/12
  تاریخ میلادی » 2020/10/3
  تاریخ قمری » 1442/2/15
 • ۱۳4١٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/13
  تاریخ میلادی » 2020/10/4
  تاریخ قمری » 1442/2/16
 • ۱۴5١٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/14
  تاریخ میلادی » 2020/10/5
  تاریخ قمری » 1442/2/17
 • ۱۵6١٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/15
  تاریخ میلادی » 2020/10/6
  تاریخ قمری » 1442/2/18
 • ۱۶7١٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/16
  تاریخ میلادی » 2020/10/7
  تاریخ قمری » 1442/2/19
 • ۱۷8٢٠
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/17
  تاریخ میلادی » 2020/10/8
  تاریخ قمری » 1442/2/20
 • ۱۸9٢١
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/7/18
  تاریخ میلادی » 2020/10/9
  تاریخ قمری » 1442/2/21
 • ۱۹10٢٢
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/19
  تاریخ میلادی » 2020/10/10
  تاریخ قمری » 1442/2/22
 • ۲۰11٢٣
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/20
  تاریخ میلادی » 2020/10/11
  تاریخ قمری » 1442/2/23
 • ۲۱12٢٤
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/21
  تاریخ میلادی » 2020/10/12
  تاریخ قمری » 1442/2/24
 • ۲۲13٢٥
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/22
  تاریخ میلادی » 2020/10/13
  تاریخ قمری » 1442/2/25
 • ۲۳14٢٦
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/23
  تاریخ میلادی » 2020/10/14
  تاریخ قمری » 1442/2/26
 • ۲۴15٢٧
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/24
  تاریخ میلادی » 2020/10/15
  تاریخ قمری » 1442/2/27
 • ۲۵16٢٨
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/7/25
  تاریخ میلادی » 2020/10/16
  تاریخ قمری » 1442/2/28
 • ۲۶17٢٩
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/26
  تاریخ میلادی » 2020/10/17
  تاریخ قمری » 1442/2/29
 • ۲۷18١
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/27
  تاریخ میلادی » 2020/10/18
  تاریخ قمری » 1442/3/1
 • ۲۸19٢
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/28
  تاریخ میلادی » 2020/10/19
  تاریخ قمری » 1442/3/2
 • ۲۹20٣
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/29
  تاریخ میلادی » 2020/10/20
  تاریخ قمری » 1442/3/3
 • ۳۰21٤
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/7/30
  تاریخ میلادی » 2020/10/21
  تاریخ قمری » 1442/3/4
مناسبت های ماه: مهر
 • ۵ مهر - شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه (ع) (1360 هـ.ش)
 • ۶ مهر - روز جهانی جهانگردی [ 27 September ]
 • ۷ مهر - روز آتش نشانی و ایمنی
 • ۷ مهر - سقوط هواپیمای حامل جمعی از فرماندهان جنگ (کلاهدوز، نامجو، فلاحی، فکوری، جهان آرا) در سال 1360
 • ۸ مهر - روز بزرگداشت مولوی
 • ۹ مهر - روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی
 • ۹ مهر - روز جهانی ناشنوایان [ 30 September ]
 • ۹ مهر - روز جهانی ترجمه و مترجم [ 30 September ]
 • ۹ مهر - روز جهانی دریا نوردی [ 30 September ]
 • ۱۰ مهر - روز جهانی سالمندان [ 1 October ]
 • ۱۳ مهر - روز نیروی انتظامی
 • ۱۴ مهر - روز دامپزشکی
 • ۱۴ مهر - روز جهانی معلم [ 5 October ]
 • ۱۶ مهر - مهر روز ، جشن مهرگان
 • ۱۷ مهر - اربعین حسینی ‌ [ ٢٠ صفر ]
 • ۱۷ مهر - روز جهانی کودک [ 8 October ]
 • ۱۸ مهر - روز جهانی پست [ 9 October ]
 • ۲۰ مهر - روز بزرگداشت حافظ
 • ۲۰ مهر - روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی
 • ۲۳ مهر - روز جهانی استاندارد [ 14 October ]
 • ۲۴ مهر - روز جهانی نابینایان (عصای سفید) [ 15 October ]
 • ۲۵ مهر - رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله ( 11 هـ ق )ـ شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ( 50 هـ ق) [ ٢٨ صفر ]
 • ۲۵ مهر - روز جهانی غذا [ 16 October ]
 • ۲۶ مهر - روز تربیت بدنی و ورزش
 • ۲۶ مهر - روز جهانی ریشه کنی فقر [ 17 October ]
 • ۲۷ مهر - هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه [ ١ ربیع الاول ]
 • ۲۹ مهر - روز صادرات
۱۳۹۹ آبان
October - November 2020ربیع الاول - ربیع الثانی ١٤٤٢
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱22٥
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/1
  تاریخ میلادی » 2020/10/22
  تاریخ قمری » 1442/3/5
 • ۲23٦
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/8/2
  تاریخ میلادی » 2020/10/23
  تاریخ قمری » 1442/3/6
 • ۳24٧
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/3
  تاریخ میلادی » 2020/10/24
  تاریخ قمری » 1442/3/7
 • ۴25٨
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/4
  تاریخ میلادی » 2020/10/25
  تاریخ قمری » 1442/3/8
 • ۵26٩
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/5
  تاریخ میلادی » 2020/10/26
  تاریخ قمری » 1442/3/9
 • ۶27١٠
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/6
  تاریخ میلادی » 2020/10/27
  تاریخ قمری » 1442/3/10
 • ۷28١١
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/7
  تاریخ میلادی » 2020/10/28
  تاریخ قمری » 1442/3/11
 • ۸29١٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/8
  تاریخ میلادی » 2020/10/29
  تاریخ قمری » 1442/3/12
 • ۹30١٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/8/9
  تاریخ میلادی » 2020/10/30
  تاریخ قمری » 1442/3/13
 • ۱۰31١٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/10
  تاریخ میلادی » 2020/10/31
  تاریخ قمری » 1442/3/14
 • ۱۱1١٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/11
  تاریخ میلادی » 2020/11/1
  تاریخ قمری » 1442/3/15
 • ۱۲2١٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/12
  تاریخ میلادی » 2020/11/2
  تاریخ قمری » 1442/3/16
 • ۱۳3١٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/13
  تاریخ میلادی » 2020/11/3
  تاریخ قمری » 1442/3/17
 • ۱۴4١٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/14
  تاریخ میلادی » 2020/11/4
  تاریخ قمری » 1442/3/18
 • ۱۵5١٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/15
  تاریخ میلادی » 2020/11/5
  تاریخ قمری » 1442/3/19
 • ۱۶6٢٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/8/16
  تاریخ میلادی » 2020/11/6
  تاریخ قمری » 1442/3/20
 • ۱۷7٢١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/17
  تاریخ میلادی » 2020/11/7
  تاریخ قمری » 1442/3/21
 • ۱۸8٢٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/18
  تاریخ میلادی » 2020/11/8
  تاریخ قمری » 1442/3/22
 • ۱۹9٢٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/19
  تاریخ میلادی » 2020/11/9
  تاریخ قمری » 1442/3/23
 • ۲۰10٢٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/20
  تاریخ میلادی » 2020/11/10
  تاریخ قمری » 1442/3/24
 • ۲۱11٢٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/21
  تاریخ میلادی » 2020/11/11
  تاریخ قمری » 1442/3/25
 • ۲۲12٢٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/22
  تاریخ میلادی » 2020/11/12
  تاریخ قمری » 1442/3/26
 • ۲۳13٢٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/8/23
  تاریخ میلادی » 2020/11/13
  تاریخ قمری » 1442/3/27
 • ۲۴14٢٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/24
  تاریخ میلادی » 2020/11/14
  تاریخ قمری » 1442/3/28
 • ۲۵15٢٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/25
  تاریخ میلادی » 2020/11/15
  تاریخ قمری » 1442/3/29
 • ۲۶16٣٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/26
  تاریخ میلادی » 2020/11/16
  تاریخ قمری » 1442/3/30
 • ۲۷17١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/27
  تاریخ میلادی » 2020/11/17
  تاریخ قمری » 1442/4/1
 • ۲۸18٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/28
  تاریخ میلادی » 2020/11/18
  تاریخ قمری » 1442/4/2
 • ۲۹19٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/8/29
  تاریخ میلادی » 2020/11/19
  تاریخ قمری » 1442/4/3
 • ۳۰20٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/8/30
  تاریخ میلادی » 2020/11/20
  تاریخ قمری » 1442/4/4
مناسبت های ماه: آبان
 • ۱ آبان - روز آمار و برنامه ریزی
 • ۴ آبان - شهادت حضرت امام حسن عسگری (ع) (260 هـ.ق) و آغاز ولایت حضرت ولی‌عصر(عج) [ ٨ ربیع الاول ]
 • ۷ آبان - روز کوروش بزرگ
 • ۸ آبان - روز نوجوان
 • ۸ آبان - میلاد رسول اکرم به روایت اهل سنت [ ١٢ ربیع الاول ]
 • ۸ آبان - روز جهانی بزرگداشت کورش کبیر [ 29 October ]
 • ۱۰ آبان - آبان روز ، جشن آبانگان
 • ۱۳ آبان - تسخیر لانه ی جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان (1358 هـ.ش)
 • ۱۳ آبان - روز دانش آموز
 • ۱۳ آبان - روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
 • ۱۳ آبان - میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله (53 سال قبل از هجرت ) – میلاد حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام مؤسس مذهب جعفری (83 هـ ق) [ ١٧ ربیع الاول ]
 • ۱۴ آبان - روز فرهنگ عمومی
 • ۱۵ آبان - جشن میانه پاییز
 • ۱۸ آبان - روز ملی کیفیت
 • ۲۴ آبان - روز کتاب و کتاب خوانی
 • ۲۷ آبان - روز جهانی فلسفه [ 17 November ]
۱۳۹۹ آذر
November - December 2020ربیع الثانی - جمادی الاول ١٤٤٢
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱21٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/1
  تاریخ میلادی » 2020/11/21
  تاریخ قمری » 1442/4/5
 • ۲22٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/2
  تاریخ میلادی » 2020/11/22
  تاریخ قمری » 1442/4/6
 • ۳23٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/3
  تاریخ میلادی » 2020/11/23
  تاریخ قمری » 1442/4/7
 • ۴24٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/4
  تاریخ میلادی » 2020/11/24
  تاریخ قمری » 1442/4/8
 • ۵25٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/5
  تاریخ میلادی » 2020/11/25
  تاریخ قمری » 1442/4/9
 • ۶26١٠
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/6
  تاریخ میلادی » 2020/11/26
  تاریخ قمری » 1442/4/10
 • ۷27١١
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/9/7
  تاریخ میلادی » 2020/11/27
  تاریخ قمری » 1442/4/11
 • ۸28١٢
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/8
  تاریخ میلادی » 2020/11/28
  تاریخ قمری » 1442/4/12
 • ۹29١٣
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/9
  تاریخ میلادی » 2020/11/29
  تاریخ قمری » 1442/4/13
 • ۱۰30١٤
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/10
  تاریخ میلادی » 2020/11/30
  تاریخ قمری » 1442/4/14
 • ۱۱1١٥
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/11
  تاریخ میلادی » 2020/12/1
  تاریخ قمری » 1442/4/15
 • ۱۲2١٦
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/12
  تاریخ میلادی » 2020/12/2
  تاریخ قمری » 1442/4/16
 • ۱۳3١٧
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/13
  تاریخ میلادی » 2020/12/3
  تاریخ قمری » 1442/4/17
 • ۱۴4١٨
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/9/14
  تاریخ میلادی » 2020/12/4
  تاریخ قمری » 1442/4/18
 • ۱۵5١٩
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/15
  تاریخ میلادی » 2020/12/5
  تاریخ قمری » 1442/4/19
 • ۱۶6٢٠
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/16
  تاریخ میلادی » 2020/12/6
  تاریخ قمری » 1442/4/20
 • ۱۷7٢١
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/17
  تاریخ میلادی » 2020/12/7
  تاریخ قمری » 1442/4/21
 • ۱۸8٢٢
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/18
  تاریخ میلادی » 2020/12/8
  تاریخ قمری » 1442/4/22
 • ۱۹9٢٣
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/19
  تاریخ میلادی » 2020/12/9
  تاریخ قمری » 1442/4/23
 • ۲۰10٢٤
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/20
  تاریخ میلادی » 2020/12/10
  تاریخ قمری » 1442/4/24
 • ۲۱11٢٥
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/9/21
  تاریخ میلادی » 2020/12/11
  تاریخ قمری » 1442/4/25
 • ۲۲12٢٦
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/22
  تاریخ میلادی » 2020/12/12
  تاریخ قمری » 1442/4/26
 • ۲۳13٢٧
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/23
  تاریخ میلادی » 2020/12/13
  تاریخ قمری » 1442/4/27
 • ۲۴14٢٨
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/24
  تاریخ میلادی » 2020/12/14
  تاریخ قمری » 1442/4/28
 • ۲۵15٢٩
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/25
  تاریخ میلادی » 2020/12/15
  تاریخ قمری » 1442/4/29
 • ۲۶16١
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/26
  تاریخ میلادی » 2020/12/16
  تاریخ قمری » 1442/5/1
 • ۲۷17٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/27
  تاریخ میلادی » 2020/12/17
  تاریخ قمری » 1442/5/2
 • ۲۸18٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/9/28
  تاریخ میلادی » 2020/12/18
  تاریخ قمری » 1442/5/3
 • ۲۹19٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/29
  تاریخ میلادی » 2020/12/19
  تاریخ قمری » 1442/5/4
 • ۳۰20٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/9/30
  تاریخ میلادی » 2020/12/20
  تاریخ قمری » 1442/5/5
مناسبت های ماه: آذر
 • ۱ آذر - آذر جشن
 • ۴ آذر - ولادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربیع الثانی ]
 • ۵ آذر - روز بسیج مستضعفان
 • ۵ آذر - روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان [ 25 November ]
 • ۶ آذر - وفات حضرت معصومه سلام الله علیها [ ١٠ ربیع الثانی ]
 • ۷ آذر - روز نیروی دریایی
 • ۹ آذر - آذر روز، جشن آذرگان
 • ۹ آذر - روز بزرگداشت شیخ مفید
 • ۱۰ آذر - شهادت آیت الله سید حسن مدرس (1316 هـ.ش)
 • ۱۰ آذر - روز مجلس
 • ۱۱ آذر - روز جهانی مبارزه با ایدز [ 1 December ]
 • ۱۲ آذر - تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358 هـ.ش)
 • ۱۳ آذر - روز بیمه
 • ۱۳ آذر - روز جهانی معلولان [ 3 December ]
 • ۱۵ آذر - روز حسابدار
 • ۱۶ آذر - روز دانشجو
 • ۱۷ آذر - روز جهانی هواپیمایی [ 7 December ]
 • ۲۵ آذر - روز پژوهش
 • ۲۶ آذر - روز حمل و نقل
 • ۳۰ آذر - جشن شب یلدا
 • ۳۰ آذر - ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار و بهورز [ ٥ جمادی الاول ]
۱۳۹۹ دی
December - January 2020جمادی الاول - جمادی الثانیه ١٤٤٢
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱21٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/1
  تاریخ میلادی » 2020/12/21
  تاریخ قمری » 1442/5/6
 • ۲22٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/2
  تاریخ میلادی » 2020/12/22
  تاریخ قمری » 1442/5/7
 • ۳23٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/3
  تاریخ میلادی » 2020/12/23
  تاریخ قمری » 1442/5/8
 • ۴24٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/4
  تاریخ میلادی » 2020/12/24
  تاریخ قمری » 1442/5/9
 • ۵25١٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/10/5
  تاریخ میلادی » 2020/12/25
  تاریخ قمری » 1442/5/10
 • ۶26١١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/6
  تاریخ میلادی » 2020/12/26
  تاریخ قمری » 1442/5/11
 • ۷27١٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/7
  تاریخ میلادی » 2020/12/27
  تاریخ قمری » 1442/5/12
 • ۸28١٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/8
  تاریخ میلادی » 2020/12/28
  تاریخ قمری » 1442/5/13
 • ۹29١٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/9
  تاریخ میلادی » 2020/12/29
  تاریخ قمری » 1442/5/14
 • ۱۰30١٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/10
  تاریخ میلادی » 2020/12/30
  تاریخ قمری » 1442/5/15
 • ۱۱31١٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/11
  تاریخ میلادی » 2020/12/31
  تاریخ قمری » 1442/5/16
 • ۱۲1١٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/10/12
  تاریخ میلادی » 2021/1/1
  تاریخ قمری » 1442/5/17
 • ۱۳2١٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/13
  تاریخ میلادی » 2021/1/2
  تاریخ قمری » 1442/5/18
 • ۱۴3١٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/14
  تاریخ میلادی » 2021/1/3
  تاریخ قمری » 1442/5/19
 • ۱۵4٢٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/15
  تاریخ میلادی » 2021/1/4
  تاریخ قمری » 1442/5/20
 • ۱۶5٢١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/16
  تاریخ میلادی » 2021/1/5
  تاریخ قمری » 1442/5/21
 • ۱۷6٢٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/17
  تاریخ میلادی » 2021/1/6
  تاریخ قمری » 1442/5/22
 • ۱۸7٢٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/18
  تاریخ میلادی » 2021/1/7
  تاریخ قمری » 1442/5/23
 • ۱۹8٢٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/10/19
  تاریخ میلادی » 2021/1/8
  تاریخ قمری » 1442/5/24
 • ۲۰9٢٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/20
  تاریخ میلادی » 2021/1/9
  تاریخ قمری » 1442/5/25
 • ۲۱10٢٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/21
  تاریخ میلادی » 2021/1/10
  تاریخ قمری » 1442/5/26
 • ۲۲11٢٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/22
  تاریخ میلادی » 2021/1/11
  تاریخ قمری » 1442/5/27
 • ۲۳12٢٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/23
  تاریخ میلادی » 2021/1/12
  تاریخ قمری » 1442/5/28
 • ۲۴13٢٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/24
  تاریخ میلادی » 2021/1/13
  تاریخ قمری » 1442/5/29
 • ۲۵14٣٠
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/25
  تاریخ میلادی » 2021/1/14
  تاریخ قمری » 1442/5/30
 • ۲۶15١
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/10/26
  تاریخ میلادی » 2021/1/15
  تاریخ قمری » 1442/6/1
 • ۲۷16٢
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/27
  تاریخ میلادی » 2021/1/16
  تاریخ قمری » 1442/6/2
 • ۲۸17٣
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/28
  تاریخ میلادی » 2021/1/17
  تاریخ قمری » 1442/6/3
 • ۲۹18٤
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/29
  تاریخ میلادی » 2021/1/18
  تاریخ قمری » 1442/6/4
 • ۳۰19٥
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/10/30
  تاریخ میلادی » 2021/1/19
  تاریخ قمری » 1442/6/5
مناسبت های ماه: دی
 • ۱ دی - روز میلاد خورشید ، جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان
 • ۵ دی - سالروز زمین لرزه ی بم در سال 1382
 • ۵ دی - سالروز شهادت آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ
 • ۵ دی - میلاد حضرت مسیح (ع) [ 25 December ]
 • ۵ دی - جشن کریسمس [ 25 December ]
 • ۸ دی - دی به آذر روز، دومین جشن دیگان
 • ۱۲ دی - جشن آغاز سال نو میلادی [ 1 January ]
 • ۱۴ دی - روز جهاد کشاورزی
 • ۱۵ دی - دی به مهر روز، سومین جشن دیگان
 • ۱۵ دی - روز خانواده
 • ۱۷ دی - درگذشت مشکوک جهان پهلوان تختی
 • ۱۹ دی - قیام خونین مردم قم (1356 هـ.ش)
 • ۱۹ دی - آغاز عملیات کربلای 5 (1365 هـ.ش)
 • ۲۰ دی - سالروز قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار(1230 هـ.ش)
 • ۲۳ دی - دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان
 • ۲۶ دی - فرار شاه معدوم (1357 هـ.ش)
 • ۲۷ دی - اجرای توافق نامه‌ی برجام
 • ۲۸ دی - شهادت حضرت فاطمة زهرا سلام الله علیها (11 هـ ق) [ ٣ جمادی الثانیه ]
 • ۲۹ دی - روز غزه
۱۳۹۹ بهمن
January - February 2021جمادی الثانیه - رجب ١٤٤٢
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱20٦
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/1
  تاریخ میلادی » 2021/1/20
  تاریخ قمری » 1442/6/6
 • ۲21٧
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/2
  تاریخ میلادی » 2021/1/21
  تاریخ قمری » 1442/6/7
 • ۳22٨
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/11/3
  تاریخ میلادی » 2021/1/22
  تاریخ قمری » 1442/6/8
 • ۴23٩
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/4
  تاریخ میلادی » 2021/1/23
  تاریخ قمری » 1442/6/9
 • ۵24١٠
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/5
  تاریخ میلادی » 2021/1/24
  تاریخ قمری » 1442/6/10
 • ۶25١١
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/6
  تاریخ میلادی » 2021/1/25
  تاریخ قمری » 1442/6/11
 • ۷26١٢
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/7
  تاریخ میلادی » 2021/1/26
  تاریخ قمری » 1442/6/12
 • ۸27١٣
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/8
  تاریخ میلادی » 2021/1/27
  تاریخ قمری » 1442/6/13
 • ۹28١٤
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/9
  تاریخ میلادی » 2021/1/28
  تاریخ قمری » 1442/6/14
 • ۱۰29١٥
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/11/10
  تاریخ میلادی » 2021/1/29
  تاریخ قمری » 1442/6/15
 • ۱۱30١٦
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/11
  تاریخ میلادی » 2021/1/30
  تاریخ قمری » 1442/6/16
 • ۱۲31١٧
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/12
  تاریخ میلادی » 2021/1/31
  تاریخ قمری » 1442/6/17
 • ۱۳1١٨
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/13
  تاریخ میلادی » 2021/2/1
  تاریخ قمری » 1442/6/18
 • ۱۴2١٩
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/14
  تاریخ میلادی » 2021/2/2
  تاریخ قمری » 1442/6/19
 • ۱۵3٢٠
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/15
  تاریخ میلادی » 2021/2/3
  تاریخ قمری » 1442/6/20
 • ۱۶4٢١
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/16
  تاریخ میلادی » 2021/2/4
  تاریخ قمری » 1442/6/21
 • ۱۷5٢٢
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/11/17
  تاریخ میلادی » 2021/2/5
  تاریخ قمری » 1442/6/22
 • ۱۸6٢٣
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/18
  تاریخ میلادی » 2021/2/6
  تاریخ قمری » 1442/6/23
 • ۱۹7٢٤
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/19
  تاریخ میلادی » 2021/2/7
  تاریخ قمری » 1442/6/24
 • ۲۰8٢٥
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/20
  تاریخ میلادی » 2021/2/8
  تاریخ قمری » 1442/6/25
 • ۲۱9٢٦
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/21
  تاریخ میلادی » 2021/2/9
  تاریخ قمری » 1442/6/26
 • ۲۲10٢٧
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/22
  تاریخ میلادی » 2021/2/10
  تاریخ قمری » 1442/6/27
 • ۲۳11٢٨
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/23
  تاریخ میلادی » 2021/2/11
  تاریخ قمری » 1442/6/28
 • ۲۴12٢٩
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/11/24
  تاریخ میلادی » 2021/2/12
  تاریخ قمری » 1442/6/29
 • ۲۵13١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/25
  تاریخ میلادی » 2021/2/13
  تاریخ قمری » 1442/7/1
 • ۲۶14٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/26
  تاریخ میلادی » 2021/2/14
  تاریخ قمری » 1442/7/2
 • ۲۷15٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/27
  تاریخ میلادی » 2021/2/15
  تاریخ قمری » 1442/7/3
 • ۲۸16٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/28
  تاریخ میلادی » 2021/2/16
  تاریخ قمری » 1442/7/4
 • ۲۹17٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/29
  تاریخ میلادی » 2021/2/17
  تاریخ قمری » 1442/7/5
 • ۳۰18٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/11/30
  تاریخ میلادی » 2021/2/18
  تاریخ قمری » 1442/7/6
مناسبت های ماه: بهمن
 • ۱ بهمن - زادروز فردوسی
 • ۲ بهمن - بهمن روز، جشن بهمنگان
 • ۵ بهمن - جشن نوسره
 • ۱۰ بهمن - جشن سده
 • ۱۲ بهمن - بازگشت امام خمینی به ایران(1357)
 • ۱۲ بهمن - آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی
 • ۱۳ بهمن - روز جهانی حجاب (روز همبستگی با بانوان محجّبه) [ 1 February ]
 • ۱۵ بهمن - جشن میانه زمستان
 • ۱۵ بهمن - ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن [ ٢٠ جمادی الثانیه ]
 • ۱۸ بهمن - روز ملی فناوری فضایی
 • ۱۹ بهمن - روز نیروی هوایی
 • ۲۲ بهمن - پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط نظام شاهنشاهی (1357 هـ.ش)
 • ۲۳ بهمن - حمله به سفارت روسیه و قتل گریبایدوف سفیر روسیه تزاری در ایران [ 11 February ]
 • ۲۵ بهمن - ولادت امام محمد باقر علیه السلام [ ١ رجب ]
 • ۲۶ بهمن - روز ولنتاین، روز عشاق [ 14 February ]
 • ۲۷ بهمن - شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ٣ رجب ]
 • ۲۹ بهمن - قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (1356 هـ.ش)
۱۳۹۹ اسفند
February - March 2021رجب - شعبان ١٤٤٢
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱19٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/12/1
  تاریخ میلادی » 2021/2/19
  تاریخ قمری » 1442/7/7
 • ۲20٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/2
  تاریخ میلادی » 2021/2/20
  تاریخ قمری » 1442/7/8
 • ۳21٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/3
  تاریخ میلادی » 2021/2/21
  تاریخ قمری » 1442/7/9
 • ۴22١٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/4
  تاریخ میلادی » 2021/2/22
  تاریخ قمری » 1442/7/10
 • ۵23١١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/5
  تاریخ میلادی » 2021/2/23
  تاریخ قمری » 1442/7/11
 • ۶24١٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/6
  تاریخ میلادی » 2021/2/24
  تاریخ قمری » 1442/7/12
 • ۷25١٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/7
  تاریخ میلادی » 2021/2/25
  تاریخ قمری » 1442/7/13
 • ۸26١٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/12/8
  تاریخ میلادی » 2021/2/26
  تاریخ قمری » 1442/7/14
 • ۹27١٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/9
  تاریخ میلادی » 2021/2/27
  تاریخ قمری » 1442/7/15
 • ۱۰28١٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/10
  تاریخ میلادی » 2021/2/28
  تاریخ قمری » 1442/7/16
 • ۱۱1١٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/11
  تاریخ میلادی » 2021/3/1
  تاریخ قمری » 1442/7/17
 • ۱۲2١٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/12
  تاریخ میلادی » 2021/3/2
  تاریخ قمری » 1442/7/18
 • ۱۳3١٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/13
  تاریخ میلادی » 2021/3/3
  تاریخ قمری » 1442/7/19
 • ۱۴4٢٠
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/14
  تاریخ میلادی » 2021/3/4
  تاریخ قمری » 1442/7/20
 • ۱۵5٢١
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/12/15
  تاریخ میلادی » 2021/3/5
  تاریخ قمری » 1442/7/21
 • ۱۶6٢٢
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/16
  تاریخ میلادی » 2021/3/6
  تاریخ قمری » 1442/7/22
 • ۱۷7٢٣
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/17
  تاریخ میلادی » 2021/3/7
  تاریخ قمری » 1442/7/23
 • ۱۸8٢٤
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/18
  تاریخ میلادی » 2021/3/8
  تاریخ قمری » 1442/7/24
 • ۱۹9٢٥
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/19
  تاریخ میلادی » 2021/3/9
  تاریخ قمری » 1442/7/25
 • ۲۰10٢٦
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/20
  تاریخ میلادی » 2021/3/10
  تاریخ قمری » 1442/7/26
 • ۲۱11٢٧
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/21
  تاریخ میلادی » 2021/3/11
  تاریخ قمری » 1442/7/27
 • ۲۲12٢٨
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/12/22
  تاریخ میلادی » 2021/3/12
  تاریخ قمری » 1442/7/28
 • ۲۳13٢٩
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/23
  تاریخ میلادی » 2021/3/13
  تاریخ قمری » 1442/7/29
 • ۲۴14٣٠
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/24
  تاریخ میلادی » 2021/3/14
  تاریخ قمری » 1442/7/30
 • ۲۵15١
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/25
  تاریخ میلادی » 2021/3/15
  تاریخ قمری » 1442/8/1
 • ۲۶16٢
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/26
  تاریخ میلادی » 2021/3/16
  تاریخ قمری » 1442/8/2
 • ۲۷17٣
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/27
  تاریخ میلادی » 2021/3/17
  تاریخ قمری » 1442/8/3
 • ۲۸18٤
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/28
  تاریخ میلادی » 2021/3/18
  تاریخ قمری » 1442/8/4
 • ۲۹19٥
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1399/12/29
  تاریخ میلادی » 2021/3/19
  تاریخ قمری » 1442/8/5
 • ۳۰20٦
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1399/12/30
  تاریخ میلادی » 2021/3/20
  تاریخ قمری » 1442/8/6
مناسبت های ماه: اسفند
 • ۳ اسفند - روز جهانی زبان مادری [ 21 February ]
 • ۴ اسفند - ولادت امام محمد تقی علیه السلام [ ١٠ رجب ]
 • ۵ اسفند - جشن سپندارمذگان
 • ۵ اسفند - روز عشق
 • ۵ اسفند - روز بزرگداشت زمین و بانوان
 • ۵ اسفند - روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس
 • ۷ اسفند - سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع
 • ۷ اسفند - درگذشت علی اکبر دهخدا
 • ۷ اسفند - ولادت حضرت امام علی علیه السلام (23 سال قبل از هجرت )/روز پدر [ ١٣ رجب ]
 • ۹ اسفند - وفات حضرت زینب سلام الله علیها [ ١٥ رجب ]
 • ۱۴ اسفند - روز احسان و نیکوکاری
 • ۱۴ اسفند - سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق
 • ۱۵ اسفند - روز درختکاری
 • ۱۸ اسفند - روز جهانی زن [ 8 March ]
 • ۱۹ اسفند - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٥ رجب ]
 • ۲۱ اسفند - مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله (13 سال قبل از هجرت) [ ٢٧ رجب ]
 • ۲۲ اسفند - روز بزرگداشت شهدا
 • ۲۵ اسفند - روز بزرگداشت پروین اعتصامی
 • ۲۵ اسفند - پایان سرایش شاهنامه
 • ۲۷ اسفند - ولادت سالار شهیدان، امام حسین علیه السلام و روز پاسدار [ ٣ شعبان ]
 • ۲۸ اسفند - ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز [ ٤ شعبان ]
 • ۲۹ اسفند - روز ملی شدن صنعت نفت ایران (1329 هـ.ش)
 • ۲۹ اسفند - ولادت امام زین العابدین علیه السلام [ ٥ شعبان ]