امروز: ۱۴۰۰/۴/۲

ورود نیروهای سازمان ملل به تهران و بغداد پس از قبول قطعنامه 598 شورای امنیت

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1367/5/19

پس از پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از طرف ایران، شورای امنیت در تاریخ هجدهم مرداد سال 1367، قطعنامه 619 را تصویب کرد که به موجب آن، گروه ناظران نظامی ایران و عراق و سازمان ملل موسوم به یونیماک که از حدود 400 نفر از 25 ملیت مختلف تشکیل شده بود، در مرزهای دو کشور مستقر شدند.

ساعت و تقویم روز ایران