امروز: ۱۴۰۰/۹/۱۰

رحلت عمر صوفی رازی منجم و ریاضی دان

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 376/1/13

ابوالحسن عمر صوفی رازی، منجم و ریاضی دانِ ایرانی و از منجمین دربار عضد الدوله دیلمی از پادشاهان آل بویه به شمار می‌رفت. اثر پرارزش و نفیس او صورالکواکب نام دارد. همچنین «اشکال متوازی الاضلاع» در علم ریاضیات، به زبان عربی نیز از این دانشمند است.

ساعت و تقویم روز ایران