امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

اعلان جنگ امپراتوری عثمانی به روسیه تزاری

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1768/10/6

کاترین کبیر، ملکه روسیه تزاری در تداوم کشورگشایی‌های خود، نیروهای روسیه را به لهستان فرستاد که در پی آن، امپراتوری قدرتمند عثمانی در ششم اکتبر 1768 میلادی به روسیه اعلان جنگ داد. هرچند در طول قرن هجدهم، جنگ‌های متعددی بین دو امپراتوری روسیه و عثمانی درگرفت ولی جنگ این دو بر سر لهستان را می‌توان مهم‌ترین آن‌ها برشمرد. در این جنگ، به علت ضعف داخلی امپراتوری عثمانی و توانمندی قوای روسیه، نظامیان عثمانی در زمین و دریا دچار شکست‌های بزرگ شدند. از این رو، در سال 1774، پیمان متارکه جنگ بین دو طرف امضاء شد که بر اساس آن، ناحیه کریمه در شمال دریای سیاه، مستقل و پس از مدتی به روسیه ملحق گردید. هم‌چنین در پی تحولات ناشی از جنگ دراز مدت روسیه و عثمانی، لهستان نیز بین سه کشور اتریش، پروس و روسیه تقسیم شد.

ساعت و تقویم روز ایران