امروز: ۱۴۰۱/۹/۷

انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه به دستور امیرکبیر

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 1267/4/5

نخستین روزنامه‌ی فارسی زبان ایران در ابتدا «اخبار دارُ الخلافه» نام داشت و از شماره دوم به وقایعِ اتّفاقیّه تغییر نام یافت. انتشار این روزنامه در سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار و به دستور میرزا تقی خان امیرکبیر، صدر اعظم با کفایت آن دوره آغاز شد. مدیریت و سردبیری این روزنامه بر عهده حاج میرزا تذکره چی بود و اخبار آن هم تحت نظارت امیرکبیر گردآوری می‌شد. مطالبی که در این روزنامه چاپ می‌شد اخباری از دولت ایران، جهان و ترجمه مقالات علمی از مطبوعات اروپا و نیز آگهی بود. چهل و یک شماره از این روزنامه در عصر صدارت امیرکبیر منتشر شد و چهل و نهمین شماره آن حاوی خبر قتل این شخصیت کاردان و میهن دوست بود. وقایع اتفاقیه تا 472 شماره منتشر شد و بعدها تحت نام‌های دیگری از جمله روزنامه دولت عِلیّه ایران منتشر گردید.

ساعت و تقویم روز ایران