امروز: ۱۴۰۰/۹/۱۰

واگذاری امتیاز تأسیس بانک استقراضی روس در ایران توسط ناصرالدین شاه

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 1307/9/11

پس از آن که امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی و بانک صنایع و معادن ایران از طرف ناصرالدین شاه قاجار به رویتر انگلیسی واگذار شد، دولت روسیه نیز به هم‌چشمی انگلیس در گرفتن امتیاز کوتاهی نکرد. از جمله این امتیازها، شیلات و صید ماهی در شمال و نیز امتیاز تأسیس بانک استقراضی روس بود که توسط یولیاکوف روسی اخذ شد. این امتیازها که به خاطر سفرهای پرهزینه شاهان قاجار به فرنگ به بیگانگان اعطا می‌شد، بار سنگینی بر دوش مردم محروم و ستمدیده بود. هر کدام از این امتیازات گاه چنان وسیع و ناعادلانه بود که به قیمت تاراج منابع و ثروت‌های مملکت تمام می‌شد. هم چنین برخی از این امتیازها با حضور مردم در صحنه و رهبری روحانیت، همانند امتیاز انحصار تنباکو لغو گردید.

ساعت و تقویم روز ایران