امروز: ۱۴۰۰/۲/۱۸

گسترش اعتراضات و جنگ‌های داخلی لبنان علیه حکومت کامیل شمعون

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1958/5/4

کامیل شمعون که از سال 1952 میلادی به ریاست جمهوری لبنان دست یافته بود، سیاست دوری از اعراب و گرایش به غرب را دنبال می‌کرد. این سیاست، مخالفت و اعتراض شدید مسلمانان لبنان را برانگیخت و هنگامی که شمعون قصد داشت تا فرقه مارونی مذهب‌ها را بر سراسر لبنان مسلط سازد، جنگ داخلی در این کشور آغاز شد. شمعون از امریکا تقاضای کمک کرد و نیز به سرعت تفنگ‌داران خود را در خاک لبنان مستقر نمود. اگر چه پس از مدتی جنگ داخلی پایان یافت اما کامیل شمعون ناچار به استعفا شد. پس از خروج نیروهای امریکایی، فؤاد شهاب به مقام ریاست جمهوری لبنان رسید.

ساعت و تقویم روز ایران