امروز: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

تقویم سال

تقویم 1401

۱۴۰۱ فروردین
March - April 2022شعبان - رمضان ١٤٤٣
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱21١٨
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/1
  تاریخ میلادی » 2022/3/21
  تاریخ قمری » 1443/8/18
 • ۲22١٩
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/2
  تاریخ میلادی » 2022/3/22
  تاریخ قمری » 1443/8/19
 • ۳23٢٠
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/3
  تاریخ میلادی » 2022/3/23
  تاریخ قمری » 1443/8/20
 • ۴24٢١
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/4
  تاریخ میلادی » 2022/3/24
  تاریخ قمری » 1443/8/21
 • ۵25٢٢
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/1/5
  تاریخ میلادی » 2022/3/25
  تاریخ قمری » 1443/8/22
 • ۶26٢٣
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/6
  تاریخ میلادی » 2022/3/26
  تاریخ قمری » 1443/8/23
 • ۷27٢٤
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/7
  تاریخ میلادی » 2022/3/27
  تاریخ قمری » 1443/8/24
 • ۸28٢٥
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/8
  تاریخ میلادی » 2022/3/28
  تاریخ قمری » 1443/8/25
 • ۹29٢٦
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/9
  تاریخ میلادی » 2022/3/29
  تاریخ قمری » 1443/8/26
 • ۱۰30٢٧
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/10
  تاریخ میلادی » 2022/3/30
  تاریخ قمری » 1443/8/27
 • ۱۱31٢٨
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/11
  تاریخ میلادی » 2022/3/31
  تاریخ قمری » 1443/8/28
 • ۱۲1٢٩
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/1/12
  تاریخ میلادی » 2022/4/1
  تاریخ قمری » 1443/8/29
 • ۱۳2٣٠
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/13
  تاریخ میلادی » 2022/4/2
  تاریخ قمری » 1443/8/30
 • ۱۴3١
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/14
  تاریخ میلادی » 2022/4/3
  تاریخ قمری » 1443/9/1
 • ۱۵4٢
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/15
  تاریخ میلادی » 2022/4/4
  تاریخ قمری » 1443/9/2
 • ۱۶5٣
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/16
  تاریخ میلادی » 2022/4/5
  تاریخ قمری » 1443/9/3
 • ۱۷6٤
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/17
  تاریخ میلادی » 2022/4/6
  تاریخ قمری » 1443/9/4
 • ۱۸7٥
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/18
  تاریخ میلادی » 2022/4/7
  تاریخ قمری » 1443/9/5
 • ۱۹8٦
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/1/19
  تاریخ میلادی » 2022/4/8
  تاریخ قمری » 1443/9/6
 • ۲۰9٧
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/20
  تاریخ میلادی » 2022/4/9
  تاریخ قمری » 1443/9/7
 • ۲۱10٨
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/21
  تاریخ میلادی » 2022/4/10
  تاریخ قمری » 1443/9/8
 • ۲۲11٩
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/22
  تاریخ میلادی » 2022/4/11
  تاریخ قمری » 1443/9/9
 • ۲۳12١٠
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/23
  تاریخ میلادی » 2022/4/12
  تاریخ قمری » 1443/9/10
 • ۲۴13١١
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/24
  تاریخ میلادی » 2022/4/13
  تاریخ قمری » 1443/9/11
 • ۲۵14١٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/25
  تاریخ میلادی » 2022/4/14
  تاریخ قمری » 1443/9/12
 • ۲۶15١٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/1/26
  تاریخ میلادی » 2022/4/15
  تاریخ قمری » 1443/9/13
 • ۲۷16١٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/27
  تاریخ میلادی » 2022/4/16
  تاریخ قمری » 1443/9/14
 • ۲۸17١٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/28
  تاریخ میلادی » 2022/4/17
  تاریخ قمری » 1443/9/15
 • ۲۹18١٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/29
  تاریخ میلادی » 2022/4/18
  تاریخ قمری » 1443/9/16
 • ۳۰19١٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/30
  تاریخ میلادی » 2022/4/19
  تاریخ قمری » 1443/9/17
 • ۳۱20١٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/1/31
  تاریخ میلادی » 2022/4/20
  تاریخ قمری » 1443/9/18
مناسبت های ماه: فروردین
 • ۱ فروردین - عید نوروز/جشن سال نو
 • ۲ فروردین - عید نوروز
 • ۲ فروردین - روز جهانی آب [ 22 March ]
 • ۳ فروردین - عید نوروز
 • ۳ فروردین - روز جهانی هواشناسی [ 23 March ]
 • ۴ فروردین - عید نوروز
 • ۶ فروردین - روز امید، روز شادباش نویسی
 • ۶ فروردین - زادروز آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ
 • ۷ فروردین - روز جهانی تئاتر [ 27 March ]
 • ۱۰ فروردین - جشن آبانگاه
 • ۱۲ فروردین - روز جمهوری اسلامی ایران
 • ۱۳ فروردین - روز طبیعت/جشن سیزده به در
 • ۱۷ فروردین - سروش روز،جشن سروشگان
 • ۱۸ فروردین - روز سلامتی (روز جهانی بهداشت) [ 7 April ]
 • ۱۹ فروردین - فروردین روز،جشن فروردینگان
 • ۲۰ فروردین - روز ملّی فن آوری هسته ای
 • ۲۵ فروردین - روز بزرگداشت عطار نیشابوری
 • ۲۸ فروردین - ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ١٥ رمضان ]
 • ۲۹ فروردین - روز ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • ۳۱ فروردین - شب قدر [ ١٨ رمضان ]
۱۴۰۱ اردیبهشت
April - May 2022رمضان - شوال ١٤٤٣
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱21١٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/1
  تاریخ میلادی » 2022/4/21
  تاریخ قمری » 1443/9/19
 • ۲22٢٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/2/2
  تاریخ میلادی » 2022/4/22
  تاریخ قمری » 1443/9/20
 • ۳23٢١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/3
  تاریخ میلادی » 2022/4/23
  تاریخ قمری » 1443/9/21
 • ۴24٢٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/4
  تاریخ میلادی » 2022/4/24
  تاریخ قمری » 1443/9/22
 • ۵25٢٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/5
  تاریخ میلادی » 2022/4/25
  تاریخ قمری » 1443/9/23
 • ۶26٢٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/6
  تاریخ میلادی » 2022/4/26
  تاریخ قمری » 1443/9/24
 • ۷27٢٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/7
  تاریخ میلادی » 2022/4/27
  تاریخ قمری » 1443/9/25
 • ۸28٢٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/8
  تاریخ میلادی » 2022/4/28
  تاریخ قمری » 1443/9/26
 • ۹29٢٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/2/9
  تاریخ میلادی » 2022/4/29
  تاریخ قمری » 1443/9/27
 • ۱۰30٢٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/10
  تاریخ میلادی » 2022/4/30
  تاریخ قمری » 1443/9/28
 • ۱۱1٢٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/11
  تاریخ میلادی » 2022/5/1
  تاریخ قمری » 1443/9/29
 • ۱۲2٣٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/12
  تاریخ میلادی » 2022/5/2
  تاریخ قمری » 1443/9/30
 • ۱۳3١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/13
  تاریخ میلادی » 2022/5/3
  تاریخ قمری » 1443/10/1
 • ۱۴4٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/14
  تاریخ میلادی » 2022/5/4
  تاریخ قمری » 1443/10/2
 • ۱۵5٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/15
  تاریخ میلادی » 2022/5/5
  تاریخ قمری » 1443/10/3
 • ۱۶6٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/2/16
  تاریخ میلادی » 2022/5/6
  تاریخ قمری » 1443/10/4
 • ۱۷7٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/17
  تاریخ میلادی » 2022/5/7
  تاریخ قمری » 1443/10/5
 • ۱۸8٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/18
  تاریخ میلادی » 2022/5/8
  تاریخ قمری » 1443/10/6
 • ۱۹9٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/19
  تاریخ میلادی » 2022/5/9
  تاریخ قمری » 1443/10/7
 • ۲۰10٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/20
  تاریخ میلادی » 2022/5/10
  تاریخ قمری » 1443/10/8
 • ۲۱11٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/21
  تاریخ میلادی » 2022/5/11
  تاریخ قمری » 1443/10/9
 • ۲۲12١٠
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/22
  تاریخ میلادی » 2022/5/12
  تاریخ قمری » 1443/10/10
 • ۲۳13١١
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/2/23
  تاریخ میلادی » 2022/5/13
  تاریخ قمری » 1443/10/11
 • ۲۴14١٢
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/24
  تاریخ میلادی » 2022/5/14
  تاریخ قمری » 1443/10/12
 • ۲۵15١٣
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/25
  تاریخ میلادی » 2022/5/15
  تاریخ قمری » 1443/10/13
 • ۲۶16١٤
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/26
  تاریخ میلادی » 2022/5/16
  تاریخ قمری » 1443/10/14
 • ۲۷17١٥
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/27
  تاریخ میلادی » 2022/5/17
  تاریخ قمری » 1443/10/15
 • ۲۸18١٦
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/28
  تاریخ میلادی » 2022/5/18
  تاریخ قمری » 1443/10/16
 • ۲۹19١٧
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/29
  تاریخ میلادی » 2022/5/19
  تاریخ قمری » 1443/10/17
 • ۳۰20١٨
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/2/30
  تاریخ میلادی » 2022/5/20
  تاریخ قمری » 1443/10/18
 • ۳۱21١٩
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/2/31
  تاریخ میلادی » 2022/5/21
  تاریخ قمری » 1443/10/19
مناسبت های ماه: اردیبهشت
 • ۱ اردیبهشت - روز بزرگداشت سعدی
 • ۱ اردیبهشت - ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام [ ١٩ رمضان ]
 • ۲ اردیبهشت - جشن گیاه آوری؛روز زمین پاک [ 22 April ]
 • ۳ اردیبهشت - روزبزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی کارآفرینی
 • ۳ اردیبهشت - شهادت حضرت علی علیه السلام (40 هـ ق) [ ٢١ رمضان ]
 • ۴ اردیبهشت - شب قدر [ ٢٢ رمضان ]
 • ۹ اردیبهشت - روزشوراها
 • ۹ اردیبهشت - روز جهانی روانشناس و مشاور
 • ۱۰ اردیبهشت - جشن چهلم نوروز؛ روزملی خلیج فارس
 • ۱۱ اردیبهشت - روز جهانی کار و کارگر [ 1 May ]
 • ۱۲ اردیبهشت - شهادت استاد مرتضی مطهری، روزمعلم
 • ۱۳ اردیبهشت - عید سعید فطر [ ١ شوال ]
 • ۱۴ اردیبهشت - تعطیل به مناسبت عید سعید فطر [ ٢ شوال ]
 • ۱۵ اردیبهشت - جشن میانه بهار/جشن بهاربد؛ روز شیراز
 • ۱۵ اردیبهشت - روز جهانی ماما [ 5 May ]
 • ۱۷ اردیبهشت - روز اسنادملی و میراث مکتوب
 • ۱۸ اردیبهشت - روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر [ 8 May ]
 • ۲۵ اردیبهشت - روز بزرگداشت فردوسی
 • ۲۵ اردیبهشت - روز جهانی خانواده [ 15 May ]
 • ۲۷ اردیبهشت - روز ارتباطات و روابط عمومی
 • ۲۷ اردیبهشت - روز جهانی ارتباطات [ 17 May ]
 • ۲۸ اردیبهشت - روز بزرگداشت حکیم عمر خیام
 • ۲۸ اردیبهشت - روز جهانی موزه و میراث فرهنگی [ 18 May ]
 • ۳۱ اردیبهشت - روز جهانی توسعه فرهنگی [ 21 May ]
۱۴۰۱ خرداد
May - June 2022شوال - ذوالقعده ١٤٤٣
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱22٢٠
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/1
  تاریخ میلادی » 2022/5/22
  تاریخ قمری » 1443/10/20
 • ۲23٢١
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/2
  تاریخ میلادی » 2022/5/23
  تاریخ قمری » 1443/10/21
 • ۳24٢٢
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/3
  تاریخ میلادی » 2022/5/24
  تاریخ قمری » 1443/10/22
 • ۴25٢٣
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/4
  تاریخ میلادی » 2022/5/25
  تاریخ قمری » 1443/10/23
 • ۵26٢٤
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/5
  تاریخ میلادی » 2022/5/26
  تاریخ قمری » 1443/10/24
 • ۶27٢٥
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/3/6
  تاریخ میلادی » 2022/5/27
  تاریخ قمری » 1443/10/25
 • ۷28٢٦
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/7
  تاریخ میلادی » 2022/5/28
  تاریخ قمری » 1443/10/26
 • ۸29٢٧
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/8
  تاریخ میلادی » 2022/5/29
  تاریخ قمری » 1443/10/27
 • ۹30٢٨
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/9
  تاریخ میلادی » 2022/5/30
  تاریخ قمری » 1443/10/28
 • ۱۰31٢٩
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/10
  تاریخ میلادی » 2022/5/31
  تاریخ قمری » 1443/10/29
 • ۱۱1١
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/11
  تاریخ میلادی » 2022/6/1
  تاریخ قمری » 1443/11/1
 • ۱۲2٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/12
  تاریخ میلادی » 2022/6/2
  تاریخ قمری » 1443/11/2
 • ۱۳3٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/3/13
  تاریخ میلادی » 2022/6/3
  تاریخ قمری » 1443/11/3
 • ۱۴4٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/14
  تاریخ میلادی » 2022/6/4
  تاریخ قمری » 1443/11/4
 • ۱۵5٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/15
  تاریخ میلادی » 2022/6/5
  تاریخ قمری » 1443/11/5
 • ۱۶6٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/16
  تاریخ میلادی » 2022/6/6
  تاریخ قمری » 1443/11/6
 • ۱۷7٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/17
  تاریخ میلادی » 2022/6/7
  تاریخ قمری » 1443/11/7
 • ۱۸8٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/18
  تاریخ میلادی » 2022/6/8
  تاریخ قمری » 1443/11/8
 • ۱۹9٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/19
  تاریخ میلادی » 2022/6/9
  تاریخ قمری » 1443/11/9
 • ۲۰10١٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/3/20
  تاریخ میلادی » 2022/6/10
  تاریخ قمری » 1443/11/10
 • ۲۱11١١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/21
  تاریخ میلادی » 2022/6/11
  تاریخ قمری » 1443/11/11
 • ۲۲12١٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/22
  تاریخ میلادی » 2022/6/12
  تاریخ قمری » 1443/11/12
 • ۲۳13١٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/23
  تاریخ میلادی » 2022/6/13
  تاریخ قمری » 1443/11/13
 • ۲۴14١٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/24
  تاریخ میلادی » 2022/6/14
  تاریخ قمری » 1443/11/14
 • ۲۵15١٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/25
  تاریخ میلادی » 2022/6/15
  تاریخ قمری » 1443/11/15
 • ۲۶16١٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/26
  تاریخ میلادی » 2022/6/16
  تاریخ قمری » 1443/11/16
 • ۲۷17١٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/3/27
  تاریخ میلادی » 2022/6/17
  تاریخ قمری » 1443/11/17
 • ۲۸18١٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/28
  تاریخ میلادی » 2022/6/18
  تاریخ قمری » 1443/11/18
 • ۲۹19١٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/29
  تاریخ میلادی » 2022/6/19
  تاریخ قمری » 1443/11/19
 • ۳۰20٢٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/30
  تاریخ میلادی » 2022/6/20
  تاریخ قمری » 1443/11/20
 • ۳۱21٢١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/3/31
  تاریخ میلادی » 2022/6/21
  تاریخ قمری » 1443/11/21
مناسبت های ماه: خرداد
 • ۱ خرداد - روز بهره وری و بهینه سازی مصرف
 • ۱ خرداد - روز جهانی روانشناس و مشاور
 • ۳ خرداد - فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی
 • ۴ خرداد - روز دزفول، روز مقاومت و پایداری
 • ۶ خرداد - خرداد روز،جشن خردادگان
 • ۶ خرداد - شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام (148 هـ ق) [ ٢٥ شوال ]
 • ۱۰ خرداد - روز جهانی بدون دخانیات [ 31 May ]
 • ۱۱ خرداد - ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختران [ ١ ذوالقعده ]
 • ۱۴ خرداد - رحلت حضرت امام خمینی
 • ۱۵ خرداد - قیام 15 خرداد
 • ۱۵ خرداد - روز جهانی محیط زیست [ 5 June ]
 • ۲۰ خرداد - روز جهانی صنایع دستی [ 10 June ]
 • ۲۱ خرداد - ولادت امام رضا علیه السلام [ ١١ ذوالقعده ]
 • ۲۲ خرداد - روز جهانی مبارزه با کار کودکان [ 12 June ]
 • ۲۴ خرداد - روز جهانی اهدای خون [ 14 June ]
 • ۲۵ خرداد - روز ملی گل وگیاه
 • ۲۷ خرداد - روز جهاد کشاورزی
 • ۲۷ خرداد - روز جهانی بیابان زدایی [ 17 June ]
 • ۲۹ خرداد - درگذشت دکتر علی شریعتی
 • ۳۱ خرداد - شهادت دکتر مصطفی چمران
۱۴۰۱ تیر
June - July 2022ذوالقعده - ذوالحجه ١٤٤٣
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱22٢٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/1
  تاریخ میلادی » 2022/6/22
  تاریخ قمری » 1443/11/22
 • ۲23٢٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/2
  تاریخ میلادی » 2022/6/23
  تاریخ قمری » 1443/11/23
 • ۳24٢٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/4/3
  تاریخ میلادی » 2022/6/24
  تاریخ قمری » 1443/11/24
 • ۴25٢٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/4
  تاریخ میلادی » 2022/6/25
  تاریخ قمری » 1443/11/25
 • ۵26٢٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/5
  تاریخ میلادی » 2022/6/26
  تاریخ قمری » 1443/11/26
 • ۶27٢٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/6
  تاریخ میلادی » 2022/6/27
  تاریخ قمری » 1443/11/27
 • ۷28٢٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/7
  تاریخ میلادی » 2022/6/28
  تاریخ قمری » 1443/11/28
 • ۸29٢٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/8
  تاریخ میلادی » 2022/6/29
  تاریخ قمری » 1443/11/29
 • ۹30٣٠
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/9
  تاریخ میلادی » 2022/6/30
  تاریخ قمری » 1443/11/30
 • ۱۰1١
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/4/10
  تاریخ میلادی » 2022/7/1
  تاریخ قمری » 1443/12/1
 • ۱۱2٢
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/11
  تاریخ میلادی » 2022/7/2
  تاریخ قمری » 1443/12/2
 • ۱۲3٣
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/12
  تاریخ میلادی » 2022/7/3
  تاریخ قمری » 1443/12/3
 • ۱۳4٤
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/13
  تاریخ میلادی » 2022/7/4
  تاریخ قمری » 1443/12/4
 • ۱۴5٥
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/14
  تاریخ میلادی » 2022/7/5
  تاریخ قمری » 1443/12/5
 • ۱۵6٦
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/15
  تاریخ میلادی » 2022/7/6
  تاریخ قمری » 1443/12/6
 • ۱۶7٧
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/16
  تاریخ میلادی » 2022/7/7
  تاریخ قمری » 1443/12/7
 • ۱۷8٨
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/4/17
  تاریخ میلادی » 2022/7/8
  تاریخ قمری » 1443/12/8
 • ۱۸9٩
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/18
  تاریخ میلادی » 2022/7/9
  تاریخ قمری » 1443/12/9
 • ۱۹10١٠
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/19
  تاریخ میلادی » 2022/7/10
  تاریخ قمری » 1443/12/10
 • ۲۰11١١
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/20
  تاریخ میلادی » 2022/7/11
  تاریخ قمری » 1443/12/11
 • ۲۱12١٢
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/21
  تاریخ میلادی » 2022/7/12
  تاریخ قمری » 1443/12/12
 • ۲۲13١٣
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/22
  تاریخ میلادی » 2022/7/13
  تاریخ قمری » 1443/12/13
 • ۲۳14١٤
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/23
  تاریخ میلادی » 2022/7/14
  تاریخ قمری » 1443/12/14
 • ۲۴15١٥
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/4/24
  تاریخ میلادی » 2022/7/15
  تاریخ قمری » 1443/12/15
 • ۲۵16١٦
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/25
  تاریخ میلادی » 2022/7/16
  تاریخ قمری » 1443/12/16
 • ۲۶17١٧
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/26
  تاریخ میلادی » 2022/7/17
  تاریخ قمری » 1443/12/17
 • ۲۷18١٨
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/27
  تاریخ میلادی » 2022/7/18
  تاریخ قمری » 1443/12/18
 • ۲۸19١٩
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/28
  تاریخ میلادی » 2022/7/19
  تاریخ قمری » 1443/12/19
 • ۲۹20٢٠
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/29
  تاریخ میلادی » 2022/7/20
  تاریخ قمری » 1443/12/20
 • ۳۰21٢١
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/4/30
  تاریخ میلادی » 2022/7/21
  تاریخ قمری » 1443/12/21
 • ۳۱22٢٢
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/4/31
  تاریخ میلادی » 2022/7/22
  تاریخ قمری » 1443/12/22
مناسبت های ماه: تیر
 • ۱ تیر - جشن آب پاشونک، جشن آغاز تابستان
 • ۱ تیر - روز اصناف
 • ۱ تیر - روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی ، سالروز صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی (1360 هـ.ش)
 • ۵ تیر - روز جهانی مبارزه با مواد مخدر [ 26 June ]
 • ۷ تیر - شهادت آیت الله دکتر بهشتی ؛ روز قوه قضاییه
 • ۸ تیر - روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی
 • ۹ تیر - شهادت امام محمد تقی علیه السلام [ ٣٠ ذوالقعده ]
 • ۱۰ تیر - روز صنعت و معدن
 • ۱۴ تیر - روز قلم ، تولد حضرت امام خمینی (ره)
 • ۱۵ تیر - جشن خام خواری
 • ۱۶ تیر - روز مالیات
 • ۱۶ تیر - شهادت امام محمد باقرعلیه السلام [ ٧ ذوالحجه ]
 • ۱۸ تیر - روز عرفه [ ٩ ذوالحجه ]
 • ۱۹ تیر - عید سعید قربان [ ١٠ ذوالحجه ]
 • ۲۱ تیر - روز عفاف و حجاب (سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب و کشتار مسجد گوهرشاد توسّط مأموران حکومت رضاخان) (1314 هـ.ش)
 • ۲۴ تیر - ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ١٥ ذوالحجه ]
 • ۲۵ تیر - روز بهزیستی و تامین اجتماعی
 • ۲۷ تیر - اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران
 • ۲۷ تیر - عید سعید غدیرخم (10 هـ ق) [ ١٨ ذوالحجه ]
 • ۲۹ تیر - ولادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٠ ذوالحجه ]
۱۴۰۱ مرداد
July - August 2022ذوالحجه - محرم ١٤٤٣
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱23٢٣
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/1
  تاریخ میلادی » 2022/7/23
  تاریخ قمری » 1443/12/23
 • ۲24٢٤
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/2
  تاریخ میلادی » 2022/7/24
  تاریخ قمری » 1443/12/24
 • ۳25٢٥
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/3
  تاریخ میلادی » 2022/7/25
  تاریخ قمری » 1443/12/25
 • ۴26٢٦
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/4
  تاریخ میلادی » 2022/7/26
  تاریخ قمری » 1443/12/26
 • ۵27٢٧
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/5
  تاریخ میلادی » 2022/7/27
  تاریخ قمری » 1443/12/27
 • ۶28٢٨
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/6
  تاریخ میلادی » 2022/7/28
  تاریخ قمری » 1443/12/28
 • ۷29٢٩
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/5/7
  تاریخ میلادی » 2022/7/29
  تاریخ قمری » 1443/12/29
 • ۸30١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/8
  تاریخ میلادی » 2022/7/30
  تاریخ قمری » 1444/1/1
 • ۹31٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/9
  تاریخ میلادی » 2022/7/31
  تاریخ قمری » 1444/1/2
 • ۱۰1٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/10
  تاریخ میلادی » 2022/8/1
  تاریخ قمری » 1444/1/3
 • ۱۱2٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/11
  تاریخ میلادی » 2022/8/2
  تاریخ قمری » 1444/1/4
 • ۱۲3٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/12
  تاریخ میلادی » 2022/8/3
  تاریخ قمری » 1444/1/5
 • ۱۳4٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/13
  تاریخ میلادی » 2022/8/4
  تاریخ قمری » 1444/1/6
 • ۱۴5٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/5/14
  تاریخ میلادی » 2022/8/5
  تاریخ قمری » 1444/1/7
 • ۱۵6٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/15
  تاریخ میلادی » 2022/8/6
  تاریخ قمری » 1444/1/8
 • ۱۶7٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/16
  تاریخ میلادی » 2022/8/7
  تاریخ قمری » 1444/1/9
 • ۱۷8١٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/17
  تاریخ میلادی » 2022/8/8
  تاریخ قمری » 1444/1/10
 • ۱۸9١١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/18
  تاریخ میلادی » 2022/8/9
  تاریخ قمری » 1444/1/11
 • ۱۹10١٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/19
  تاریخ میلادی » 2022/8/10
  تاریخ قمری » 1444/1/12
 • ۲۰11١٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/20
  تاریخ میلادی » 2022/8/11
  تاریخ قمری » 1444/1/13
 • ۲۱12١٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/5/21
  تاریخ میلادی » 2022/8/12
  تاریخ قمری » 1444/1/14
 • ۲۲13١٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/22
  تاریخ میلادی » 2022/8/13
  تاریخ قمری » 1444/1/15
 • ۲۳14١٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/23
  تاریخ میلادی » 2022/8/14
  تاریخ قمری » 1444/1/16
 • ۲۴15١٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/24
  تاریخ میلادی » 2022/8/15
  تاریخ قمری » 1444/1/17
 • ۲۵16١٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/25
  تاریخ میلادی » 2022/8/16
  تاریخ قمری » 1444/1/18
 • ۲۶17١٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/26
  تاریخ میلادی » 2022/8/17
  تاریخ قمری » 1444/1/19
 • ۲۷18٢٠
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/27
  تاریخ میلادی » 2022/8/18
  تاریخ قمری » 1444/1/20
 • ۲۸19٢١
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/5/28
  تاریخ میلادی » 2022/8/19
  تاریخ قمری » 1444/1/21
 • ۲۹20٢٢
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/29
  تاریخ میلادی » 2022/8/20
  تاریخ قمری » 1444/1/22
 • ۳۰21٢٣
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/30
  تاریخ میلادی » 2022/8/21
  تاریخ قمری » 1444/1/23
 • ۳۱22٢٤
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/5/31
  تاریخ میلادی » 2022/8/22
  تاریخ قمری » 1444/1/24
مناسبت های ماه: مرداد
 • ۵ مرداد - سالروز عملیات افتخار آفرین مرصاد (1367 هـ.ش)
 • ۶ مرداد - روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای
 • ۷ مرداد - مرداد روز ، جشن مردادگان
 • ۸ مرداد - روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی
 • ۸ مرداد - آغاز سال هجری قمری [ ١ محرم ]
 • ۹ مرداد - روز اهدای خون
 • ۱۰ مرداد - جشن چله تابستان
 • ۱۰ مرداد - روز جهانی شیر مادر [ 1 August ]
 • ۱۴ مرداد - صدور فرمان مشروطیت
 • ۱۶ مرداد - تشکیل جهاد دانشگاهی (1359 هـ.ش)
 • ۱۶ مرداد - تاسوعای حسینی [ ٩ محرم ]
 • ۱۷ مرداد - روز خبرنگار
 • ۱۷ مرداد - عاشورای حسینی [ ١٠ محرم ]
 • ۱۹ مرداد - شهادت امام زین العابدین علیه السلام [ ١٢ محرم ]
 • ۲۲ مرداد - روز جهانی چپ دست ها [ 13 August ]
 • ۲۸ مرداد - سالروز کودتای 28 مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق(1332 هـ.ش)
 • ۲۸ مرداد - سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان
 • ۳۰ مرداد - روز بزرگداشت علامه مجلسی
 • ۳۰ مرداد - روز جهانی مسجد [ 21 August ]
۱۴۰۱ شهریور
August - September 2022محرم - صفر ١٤٤٤
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱23٢٥
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/1
  تاریخ میلادی » 2022/8/23
  تاریخ قمری » 1444/1/25
 • ۲24٢٦
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/2
  تاریخ میلادی » 2022/8/24
  تاریخ قمری » 1444/1/26
 • ۳25٢٧
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/3
  تاریخ میلادی » 2022/8/25
  تاریخ قمری » 1444/1/27
 • ۴26٢٨
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/6/4
  تاریخ میلادی » 2022/8/26
  تاریخ قمری » 1444/1/28
 • ۵27٢٩
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/5
  تاریخ میلادی » 2022/8/27
  تاریخ قمری » 1444/1/29
 • ۶28٣٠
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/6
  تاریخ میلادی » 2022/8/28
  تاریخ قمری » 1444/1/30
 • ۷29١
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/7
  تاریخ میلادی » 2022/8/29
  تاریخ قمری » 1444/2/1
 • ۸30٢
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/8
  تاریخ میلادی » 2022/8/30
  تاریخ قمری » 1444/2/2
 • ۹31٣
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/9
  تاریخ میلادی » 2022/8/31
  تاریخ قمری » 1444/2/3
 • ۱۰1٤
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/10
  تاریخ میلادی » 2022/9/1
  تاریخ قمری » 1444/2/4
 • ۱۱2٥
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/6/11
  تاریخ میلادی » 2022/9/2
  تاریخ قمری » 1444/2/5
 • ۱۲3٦
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/12
  تاریخ میلادی » 2022/9/3
  تاریخ قمری » 1444/2/6
 • ۱۳4٧
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/13
  تاریخ میلادی » 2022/9/4
  تاریخ قمری » 1444/2/7
 • ۱۴5٨
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/14
  تاریخ میلادی » 2022/9/5
  تاریخ قمری » 1444/2/8
 • ۱۵6٩
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/15
  تاریخ میلادی » 2022/9/6
  تاریخ قمری » 1444/2/9
 • ۱۶7١٠
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/16
  تاریخ میلادی » 2022/9/7
  تاریخ قمری » 1444/2/10
 • ۱۷8١١
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/17
  تاریخ میلادی » 2022/9/8
  تاریخ قمری » 1444/2/11
 • ۱۸9١٢
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/6/18
  تاریخ میلادی » 2022/9/9
  تاریخ قمری » 1444/2/12
 • ۱۹10١٣
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/19
  تاریخ میلادی » 2022/9/10
  تاریخ قمری » 1444/2/13
 • ۲۰11١٤
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/20
  تاریخ میلادی » 2022/9/11
  تاریخ قمری » 1444/2/14
 • ۲۱12١٥
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/21
  تاریخ میلادی » 2022/9/12
  تاریخ قمری » 1444/2/15
 • ۲۲13١٦
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/22
  تاریخ میلادی » 2022/9/13
  تاریخ قمری » 1444/2/16
 • ۲۳14١٧
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/23
  تاریخ میلادی » 2022/9/14
  تاریخ قمری » 1444/2/17
 • ۲۴15١٨
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/24
  تاریخ میلادی » 2022/9/15
  تاریخ قمری » 1444/2/18
 • ۲۵16١٩
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/6/25
  تاریخ میلادی » 2022/9/16
  تاریخ قمری » 1444/2/19
 • ۲۶17٢٠
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/26
  تاریخ میلادی » 2022/9/17
  تاریخ قمری » 1444/2/20
 • ۲۷18٢١
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/27
  تاریخ میلادی » 2022/9/18
  تاریخ قمری » 1444/2/21
 • ۲۸19٢٢
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/28
  تاریخ میلادی » 2022/9/19
  تاریخ قمری » 1444/2/22
 • ۲۹20٢٣
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/29
  تاریخ میلادی » 2022/9/20
  تاریخ قمری » 1444/2/23
 • ۳۰21٢٤
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/30
  تاریخ میلادی » 2022/9/21
  تاریخ قمری » 1444/2/24
 • ۳۱22٢٥
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/6/31
  تاریخ میلادی » 2022/9/22
  تاریخ قمری » 1444/2/25
مناسبت های ماه: شهریور
 • ۱ شهریور - روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک
 • ۲ شهریور - آغاز هفته دولت
 • ۴ شهریور - زادروز داراب (کوروش)
 • ۴ شهریور - شهریور روز،جشن شهریورگان
 • ۴ شهریور - روز کارمند
 • ۵ شهریور - روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز
 • ۸ شهریور - روز مبارزه با تروریسم ، انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقان و شهادت مظلومانه رجائی و باهنر (1360 هـ.ش)
 • ۱۰ شهریور - روز مبارزه با تروریسم
 • ۱۰ شهریور - روز بانکداری اسلامی ، سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (1362 هـ.ش)
 • ۱۱ شهریور - روز صنعت چاپ
 • ۱۲ شهریور - روز مبارزه با استعمار انگلیس
 • ۱۳ شهریور - روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی
 • ۱۳ شهریور - روز تعاون
 • ۱۷ شهریور - قیام 17 شهریور و کشتار جمعی به دست ماموران ستم شاهی پهلوی (1357 هـ.ش)
 • ۱۹ شهریور - وفات آیت الله سید محمود طالقانی اولین امام جمعه تهران
 • ۱۹ شهریور - روز جهانی پیشگیری از خودکشی [ 10 September ]
 • ۲۰ شهریور - حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی [ 11 September ]
 • ۲۱ شهریور - روز سینما
 • ۲۱ شهریور - روز گرامیداشت برنامه نویسان [ 12 September ]
 • ۲۶ شهریور - اربعین حسینی ‌ [ ٢٠ صفر ]
 • ۲۷ شهریور - روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار
 • ۳۰ شهریور - روز گفتگوی تمدنها
 • ۳۰ شهریور - روز جهانی صلح [ 21 September ]
 • ۳۱ شهریور - آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ.ش) - آغاز هفته ی دفاع مقدس
۱۴۰۱ مهر
September - October 2022صفر - ربیع الاول ١٤٤٤
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱23٢٦
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/7/1
  تاریخ میلادی » 2022/9/23
  تاریخ قمری » 1444/2/26
 • ۲24٢٧
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/2
  تاریخ میلادی » 2022/9/24
  تاریخ قمری » 1444/2/27
 • ۳25٢٨
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/3
  تاریخ میلادی » 2022/9/25
  تاریخ قمری » 1444/2/28
 • ۴26٢٩
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/4
  تاریخ میلادی » 2022/9/26
  تاریخ قمری » 1444/2/29
 • ۵27٣٠
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/5
  تاریخ میلادی » 2022/9/27
  تاریخ قمری » 1444/2/30
 • ۶28١
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/6
  تاریخ میلادی » 2022/9/28
  تاریخ قمری » 1444/3/1
 • ۷29٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/7
  تاریخ میلادی » 2022/9/29
  تاریخ قمری » 1444/3/2
 • ۸30٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/7/8
  تاریخ میلادی » 2022/9/30
  تاریخ قمری » 1444/3/3
 • ۹1٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/9
  تاریخ میلادی » 2022/10/1
  تاریخ قمری » 1444/3/4
 • ۱۰2٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/10
  تاریخ میلادی » 2022/10/2
  تاریخ قمری » 1444/3/5
 • ۱۱3٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/11
  تاریخ میلادی » 2022/10/3
  تاریخ قمری » 1444/3/6
 • ۱۲4٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/12
  تاریخ میلادی » 2022/10/4
  تاریخ قمری » 1444/3/7
 • ۱۳5٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/13
  تاریخ میلادی » 2022/10/5
  تاریخ قمری » 1444/3/8
 • ۱۴6٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/14
  تاریخ میلادی » 2022/10/6
  تاریخ قمری » 1444/3/9
 • ۱۵7١٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/7/15
  تاریخ میلادی » 2022/10/7
  تاریخ قمری » 1444/3/10
 • ۱۶8١١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/16
  تاریخ میلادی » 2022/10/8
  تاریخ قمری » 1444/3/11
 • ۱۷9١٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/17
  تاریخ میلادی » 2022/10/9
  تاریخ قمری » 1444/3/12
 • ۱۸10١٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/18
  تاریخ میلادی » 2022/10/10
  تاریخ قمری » 1444/3/13
 • ۱۹11١٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/19
  تاریخ میلادی » 2022/10/11
  تاریخ قمری » 1444/3/14
 • ۲۰12١٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/20
  تاریخ میلادی » 2022/10/12
  تاریخ قمری » 1444/3/15
 • ۲۱13١٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/21
  تاریخ میلادی » 2022/10/13
  تاریخ قمری » 1444/3/16
 • ۲۲14١٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/7/22
  تاریخ میلادی » 2022/10/14
  تاریخ قمری » 1444/3/17
 • ۲۳15١٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/23
  تاریخ میلادی » 2022/10/15
  تاریخ قمری » 1444/3/18
 • ۲۴16١٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/24
  تاریخ میلادی » 2022/10/16
  تاریخ قمری » 1444/3/19
 • ۲۵17٢٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/25
  تاریخ میلادی » 2022/10/17
  تاریخ قمری » 1444/3/20
 • ۲۶18٢١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/26
  تاریخ میلادی » 2022/10/18
  تاریخ قمری » 1444/3/21
 • ۲۷19٢٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/27
  تاریخ میلادی » 2022/10/19
  تاریخ قمری » 1444/3/22
 • ۲۸20٢٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/28
  تاریخ میلادی » 2022/10/20
  تاریخ قمری » 1444/3/23
 • ۲۹21٢٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/7/29
  تاریخ میلادی » 2022/10/21
  تاریخ قمری » 1444/3/24
 • ۳۰22٢٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/7/30
  تاریخ میلادی » 2022/10/22
  تاریخ قمری » 1444/3/25
مناسبت های ماه: مهر
 • ۳ مهر - رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله ( 11 هـ ق )ـ شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ( 50 هـ ق) [ ٢٨ صفر ]
 • ۵ مهر - شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه (ع) (1360 هـ.ش)
 • ۵ مهر - شهادت حضرت امام رضا علیه السلام (203 هـ ق ) [ ٣٠ صفر ]
 • ۵ مهر - روز جهانی جهانگردی [ 27 September ]
 • ۶ مهر - هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه [ ١ ربیع الاول ]
 • ۷ مهر - روز آتش نشانی و ایمنی
 • ۷ مهر - سقوط هواپیمای حامل جمعی از فرماندهان جنگ (کلاهدوز، نامجو، فلاحی، فکوری، جهان آرا) در سال 1360
 • ۸ مهر - روز بزرگداشت مولوی
 • ۸ مهر - روز جهانی ناشنوایان [ 30 September ]
 • ۸ مهر - روز جهانی ترجمه و مترجم [ 30 September ]
 • ۸ مهر - روز جهانی دریا نوردی [ 30 September ]
 • ۹ مهر - روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی
 • ۹ مهر - روز جهانی سالمندان [ 1 October ]
 • ۱۳ مهر - روز نیروی انتظامی
 • ۱۳ مهر - شهادت حضرت امام حسن عسگری (ع) (260 هـ.ق) و آغاز ولایت حضرت ولی‌عصر(عج) [ ٨ ربیع الاول ]
 • ۱۳ مهر - روز جهانی معلم [ 5 October ]
 • ۱۴ مهر - روز دامپزشکی
 • ۱۶ مهر - مهر روز ، جشن مهرگان
 • ۱۶ مهر - روز جهانی کودک [ 8 October ]
 • ۱۷ مهر - میلاد رسول اکرم به روایت اهل سنت [ ١٢ ربیع الاول ]
 • ۱۷ مهر - روز جهانی پست [ 9 October ]
 • ۲۰ مهر - روز بزرگداشت حافظ
 • ۲۰ مهر - روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی
 • ۲۲ مهر - میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله (53 سال قبل از هجرت ) – میلاد حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام مؤسس مذهب جعفری (83 هـ ق) [ ١٧ ربیع الاول ]
 • ۲۲ مهر - روز جهانی استاندارد [ 14 October ]
 • ۲۳ مهر - روز جهانی نابینایان (عصای سفید) [ 15 October ]
 • ۲۴ مهر - روز جهانی غذا [ 16 October ]
 • ۲۵ مهر - روز جهانی ریشه کنی فقر [ 17 October ]
 • ۲۶ مهر - روز تربیت بدنی و ورزش
 • ۲۹ مهر - روز صادرات
۱۴۰۱ آبان
October - November 2022ربیع الاول - ربیع الثانی ١٤٤٤
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱23٢٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/1
  تاریخ میلادی » 2022/10/23
  تاریخ قمری » 1444/3/26
 • ۲24٢٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/2
  تاریخ میلادی » 2022/10/24
  تاریخ قمری » 1444/3/27
 • ۳25٢٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/3
  تاریخ میلادی » 2022/10/25
  تاریخ قمری » 1444/3/28
 • ۴26٢٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/4
  تاریخ میلادی » 2022/10/26
  تاریخ قمری » 1444/3/29
 • ۵27١
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/5
  تاریخ میلادی » 2022/10/27
  تاریخ قمری » 1444/4/1
 • ۶28٢
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/8/6
  تاریخ میلادی » 2022/10/28
  تاریخ قمری » 1444/4/2
 • ۷29٣
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/7
  تاریخ میلادی » 2022/10/29
  تاریخ قمری » 1444/4/3
 • ۸30٤
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/8
  تاریخ میلادی » 2022/10/30
  تاریخ قمری » 1444/4/4
 • ۹31٥
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/9
  تاریخ میلادی » 2022/10/31
  تاریخ قمری » 1444/4/5
 • ۱۰1٦
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/10
  تاریخ میلادی » 2022/11/1
  تاریخ قمری » 1444/4/6
 • ۱۱2٧
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/11
  تاریخ میلادی » 2022/11/2
  تاریخ قمری » 1444/4/7
 • ۱۲3٨
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/12
  تاریخ میلادی » 2022/11/3
  تاریخ قمری » 1444/4/8
 • ۱۳4٩
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/8/13
  تاریخ میلادی » 2022/11/4
  تاریخ قمری » 1444/4/9
 • ۱۴5١٠
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/14
  تاریخ میلادی » 2022/11/5
  تاریخ قمری » 1444/4/10
 • ۱۵6١١
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/15
  تاریخ میلادی » 2022/11/6
  تاریخ قمری » 1444/4/11
 • ۱۶7١٢
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/16
  تاریخ میلادی » 2022/11/7
  تاریخ قمری » 1444/4/12
 • ۱۷8١٣
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/17
  تاریخ میلادی » 2022/11/8
  تاریخ قمری » 1444/4/13
 • ۱۸9١٤
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/18
  تاریخ میلادی » 2022/11/9
  تاریخ قمری » 1444/4/14
 • ۱۹10١٥
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/19
  تاریخ میلادی » 2022/11/10
  تاریخ قمری » 1444/4/15
 • ۲۰11١٦
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/8/20
  تاریخ میلادی » 2022/11/11
  تاریخ قمری » 1444/4/16
 • ۲۱12١٧
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/21
  تاریخ میلادی » 2022/11/12
  تاریخ قمری » 1444/4/17
 • ۲۲13١٨
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/22
  تاریخ میلادی » 2022/11/13
  تاریخ قمری » 1444/4/18
 • ۲۳14١٩
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/23
  تاریخ میلادی » 2022/11/14
  تاریخ قمری » 1444/4/19
 • ۲۴15٢٠
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/24
  تاریخ میلادی » 2022/11/15
  تاریخ قمری » 1444/4/20
 • ۲۵16٢١
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/25
  تاریخ میلادی » 2022/11/16
  تاریخ قمری » 1444/4/21
 • ۲۶17٢٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/26
  تاریخ میلادی » 2022/11/17
  تاریخ قمری » 1444/4/22
 • ۲۷18٢٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/8/27
  تاریخ میلادی » 2022/11/18
  تاریخ قمری » 1444/4/23
 • ۲۸19٢٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/28
  تاریخ میلادی » 2022/11/19
  تاریخ قمری » 1444/4/24
 • ۲۹20٢٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/29
  تاریخ میلادی » 2022/11/20
  تاریخ قمری » 1444/4/25
 • ۳۰21٢٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/8/30
  تاریخ میلادی » 2022/11/21
  تاریخ قمری » 1444/4/26
مناسبت های ماه: آبان
 • ۱ آبان - روز آمار و برنامه ریزی
 • ۷ آبان - روز کوروش بزرگ
 • ۷ آبان - روز جهانی بزرگداشت کورش کبیر [ 29 October ]
 • ۸ آبان - روز نوجوان
 • ۱۰ آبان - آبان روز ، جشن آبانگان
 • ۱۲ آبان - ولادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربیع الثانی ]
 • ۱۳ آبان - تسخیر لانه ی جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان (1358 هـ.ش)
 • ۱۳ آبان - روز دانش آموز
 • ۱۳ آبان - روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
 • ۱۴ آبان - روز فرهنگ عمومی
 • ۱۴ آبان - وفات حضرت معصومه سلام الله علیها [ ١٠ ربیع الثانی ]
 • ۱۵ آبان - جشن میانه پاییز
 • ۱۸ آبان - روز ملی کیفیت
 • ۲۴ آبان - روز کتاب و کتاب خوانی
 • ۲۶ آبان - روز جهانی فلسفه [ 17 November ]
۱۴۰۱ آذر
November - December 2022ربیع الثانی - جمادی الاول ١٤٤٤
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱22٢٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/1
  تاریخ میلادی » 2022/11/22
  تاریخ قمری » 1444/4/27
 • ۲23٢٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/2
  تاریخ میلادی » 2022/11/23
  تاریخ قمری » 1444/4/28
 • ۳24٢٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/3
  تاریخ میلادی » 2022/11/24
  تاریخ قمری » 1444/4/29
 • ۴25٣٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/9/4
  تاریخ میلادی » 2022/11/25
  تاریخ قمری » 1444/4/30
 • ۵26١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/5
  تاریخ میلادی » 2022/11/26
  تاریخ قمری » 1444/5/1
 • ۶27٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/6
  تاریخ میلادی » 2022/11/27
  تاریخ قمری » 1444/5/2
 • ۷28٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/7
  تاریخ میلادی » 2022/11/28
  تاریخ قمری » 1444/5/3
 • ۸29٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/8
  تاریخ میلادی » 2022/11/29
  تاریخ قمری » 1444/5/4
 • ۹30٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/9
  تاریخ میلادی » 2022/11/30
  تاریخ قمری » 1444/5/5
 • ۱۰1٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/10
  تاریخ میلادی » 2022/12/1
  تاریخ قمری » 1444/5/6
 • ۱۱2٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/9/11
  تاریخ میلادی » 2022/12/2
  تاریخ قمری » 1444/5/7
 • ۱۲3٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/12
  تاریخ میلادی » 2022/12/3
  تاریخ قمری » 1444/5/8
 • ۱۳4٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/13
  تاریخ میلادی » 2022/12/4
  تاریخ قمری » 1444/5/9
 • ۱۴5١٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/14
  تاریخ میلادی » 2022/12/5
  تاریخ قمری » 1444/5/10
 • ۱۵6١١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/15
  تاریخ میلادی » 2022/12/6
  تاریخ قمری » 1444/5/11
 • ۱۶7١٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/16
  تاریخ میلادی » 2022/12/7
  تاریخ قمری » 1444/5/12
 • ۱۷8١٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/17
  تاریخ میلادی » 2022/12/8
  تاریخ قمری » 1444/5/13
 • ۱۸9١٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/9/18
  تاریخ میلادی » 2022/12/9
  تاریخ قمری » 1444/5/14
 • ۱۹10١٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/19
  تاریخ میلادی » 2022/12/10
  تاریخ قمری » 1444/5/15
 • ۲۰11١٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/20
  تاریخ میلادی » 2022/12/11
  تاریخ قمری » 1444/5/16
 • ۲۱12١٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/21
  تاریخ میلادی » 2022/12/12
  تاریخ قمری » 1444/5/17
 • ۲۲13١٨
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/22
  تاریخ میلادی » 2022/12/13
  تاریخ قمری » 1444/5/18
 • ۲۳14١٩
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/23
  تاریخ میلادی » 2022/12/14
  تاریخ قمری » 1444/5/19
 • ۲۴15٢٠
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/24
  تاریخ میلادی » 2022/12/15
  تاریخ قمری » 1444/5/20
 • ۲۵16٢١
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/9/25
  تاریخ میلادی » 2022/12/16
  تاریخ قمری » 1444/5/21
 • ۲۶17٢٢
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/26
  تاریخ میلادی » 2022/12/17
  تاریخ قمری » 1444/5/22
 • ۲۷18٢٣
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/27
  تاریخ میلادی » 2022/12/18
  تاریخ قمری » 1444/5/23
 • ۲۸19٢٤
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/28
  تاریخ میلادی » 2022/12/19
  تاریخ قمری » 1444/5/24
 • ۲۹20٢٥
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/29
  تاریخ میلادی » 2022/12/20
  تاریخ قمری » 1444/5/25
 • ۳۰21٢٦
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/9/30
  تاریخ میلادی » 2022/12/21
  تاریخ قمری » 1444/5/26
مناسبت های ماه: آذر
 • ۱ آذر - آذر جشن
 • ۴ آذر - روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان [ 25 November ]
 • ۵ آذر - روز بسیج مستضعفان
 • ۷ آذر - روز نیروی دریایی
 • ۹ آذر - آذر روز، جشن آذرگان
 • ۹ آذر - روز بزرگداشت شیخ مفید
 • ۹ آذر - ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار و بهورز [ ٥ جمادی الاول ]
 • ۱۰ آذر - شهادت آیت الله سید حسن مدرس (1316 هـ.ش)
 • ۱۰ آذر - روز مجلس
 • ۱۰ آذر - روز جهانی مبارزه با ایدز [ 1 December ]
 • ۱۲ آذر - تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358 هـ.ش)
 • ۱۲ آذر - روز جهانی معلولان [ 3 December ]
 • ۱۳ آذر - روز بیمه
 • ۱۵ آذر - روز حسابدار
 • ۱۶ آذر - روز دانشجو
 • ۱۶ آذر - روز جهانی هواپیمایی [ 7 December ]
 • ۲۵ آذر - روز پژوهش
 • ۲۶ آذر - روز حمل و نقل
 • ۳۰ آذر - جشن شب یلدا
۱۴۰۱ دی
December - January 2022جمادی الاول - جمادی الثانیه ١٤٤٤
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱22٢٧
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/1
  تاریخ میلادی » 2022/12/22
  تاریخ قمری » 1444/5/27
 • ۲23٢٨
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/10/2
  تاریخ میلادی » 2022/12/23
  تاریخ قمری » 1444/5/28
 • ۳24٢٩
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/3
  تاریخ میلادی » 2022/12/24
  تاریخ قمری » 1444/5/29
 • ۴25١
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/4
  تاریخ میلادی » 2022/12/25
  تاریخ قمری » 1444/6/1
 • ۵26٢
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/5
  تاریخ میلادی » 2022/12/26
  تاریخ قمری » 1444/6/2
 • ۶27٣
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/6
  تاریخ میلادی » 2022/12/27
  تاریخ قمری » 1444/6/3
 • ۷28٤
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/7
  تاریخ میلادی » 2022/12/28
  تاریخ قمری » 1444/6/4
 • ۸29٥
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/8
  تاریخ میلادی » 2022/12/29
  تاریخ قمری » 1444/6/5
 • ۹30٦
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/10/9
  تاریخ میلادی » 2022/12/30
  تاریخ قمری » 1444/6/6
 • ۱۰31٧
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/10
  تاریخ میلادی » 2022/12/31
  تاریخ قمری » 1444/6/7
 • ۱۱1٨
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/11
  تاریخ میلادی » 2023/1/1
  تاریخ قمری » 1444/6/8
 • ۱۲2٩
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/12
  تاریخ میلادی » 2023/1/2
  تاریخ قمری » 1444/6/9
 • ۱۳3١٠
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/13
  تاریخ میلادی » 2023/1/3
  تاریخ قمری » 1444/6/10
 • ۱۴4١١
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/14
  تاریخ میلادی » 2023/1/4
  تاریخ قمری » 1444/6/11
 • ۱۵5١٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/15
  تاریخ میلادی » 2023/1/5
  تاریخ قمری » 1444/6/12
 • ۱۶6١٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/10/16
  تاریخ میلادی » 2023/1/6
  تاریخ قمری » 1444/6/13
 • ۱۷7١٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/17
  تاریخ میلادی » 2023/1/7
  تاریخ قمری » 1444/6/14
 • ۱۸8١٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/18
  تاریخ میلادی » 2023/1/8
  تاریخ قمری » 1444/6/15
 • ۱۹9١٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/19
  تاریخ میلادی » 2023/1/9
  تاریخ قمری » 1444/6/16
 • ۲۰10١٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/20
  تاریخ میلادی » 2023/1/10
  تاریخ قمری » 1444/6/17
 • ۲۱11١٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/21
  تاریخ میلادی » 2023/1/11
  تاریخ قمری » 1444/6/18
 • ۲۲12١٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/22
  تاریخ میلادی » 2023/1/12
  تاریخ قمری » 1444/6/19
 • ۲۳13٢٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/10/23
  تاریخ میلادی » 2023/1/13
  تاریخ قمری » 1444/6/20
 • ۲۴14٢١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/24
  تاریخ میلادی » 2023/1/14
  تاریخ قمری » 1444/6/21
 • ۲۵15٢٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/25
  تاریخ میلادی » 2023/1/15
  تاریخ قمری » 1444/6/22
 • ۲۶16٢٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/26
  تاریخ میلادی » 2023/1/16
  تاریخ قمری » 1444/6/23
 • ۲۷17٢٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/27
  تاریخ میلادی » 2023/1/17
  تاریخ قمری » 1444/6/24
 • ۲۸18٢٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/28
  تاریخ میلادی » 2023/1/18
  تاریخ قمری » 1444/6/25
 • ۲۹19٢٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/10/29
  تاریخ میلادی » 2023/1/19
  تاریخ قمری » 1444/6/26
 • ۳۰20٢٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/10/30
  تاریخ میلادی » 2023/1/20
  تاریخ قمری » 1444/6/27
مناسبت های ماه: دی
 • ۱ دی - روز میلاد خورشید ، جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان
 • ۴ دی - میلاد حضرت مسیح (ع) [ 25 December ]
 • ۴ دی - جشن کریسمس [ 25 December ]
 • ۵ دی - سالروز زمین لرزه ی بم در سال 1382
 • ۵ دی - سالروز شهادت آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ
 • ۶ دی - شهادت حضرت فاطمة زهرا سلام الله علیها (11 هـ ق) [ ٣ جمادی الثانیه ]
 • ۸ دی - دی به آذر روز، دومین جشن دیگان
 • ۱۱ دی - جشن آغاز سال نو میلادی [ 1 January ]
 • ۱۴ دی - روز جهاد کشاورزی
 • ۱۵ دی - دی به مهر روز، سومین جشن دیگان
 • ۱۵ دی - روز خانواده
 • ۱۷ دی - درگذشت مشکوک جهان پهلوان تختی
 • ۱۹ دی - قیام خونین مردم قم (1356 هـ.ش)
 • ۱۹ دی - آغاز عملیات کربلای 5 (1365 هـ.ش)
 • ۲۰ دی - سالروز قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار(1230 هـ.ش)
 • ۲۳ دی - دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان
 • ۲۳ دی - ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن [ ٢٠ جمادی الثانیه ]
 • ۲۶ دی - فرار شاه معدوم (1357 هـ.ش)
 • ۲۷ دی - اجرای توافق نامه‌ی برجام
 • ۲۹ دی - روز غزه
۱۴۰۱ بهمن
January - February 2023جمادی الثانیه - رجب ١٤٤٤
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱21٢٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/1
  تاریخ میلادی » 2023/1/21
  تاریخ قمری » 1444/6/28
 • ۲22٢٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/2
  تاریخ میلادی » 2023/1/22
  تاریخ قمری » 1444/6/29
 • ۳23١
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/3
  تاریخ میلادی » 2023/1/23
  تاریخ قمری » 1444/7/1
 • ۴24٢
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/4
  تاریخ میلادی » 2023/1/24
  تاریخ قمری » 1444/7/2
 • ۵25٣
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/5
  تاریخ میلادی » 2023/1/25
  تاریخ قمری » 1444/7/3
 • ۶26٤
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/6
  تاریخ میلادی » 2023/1/26
  تاریخ قمری » 1444/7/4
 • ۷27٥
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/11/7
  تاریخ میلادی » 2023/1/27
  تاریخ قمری » 1444/7/5
 • ۸28٦
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/8
  تاریخ میلادی » 2023/1/28
  تاریخ قمری » 1444/7/6
 • ۹29٧
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/9
  تاریخ میلادی » 2023/1/29
  تاریخ قمری » 1444/7/7
 • ۱۰30٨
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/10
  تاریخ میلادی » 2023/1/30
  تاریخ قمری » 1444/7/8
 • ۱۱31٩
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/11
  تاریخ میلادی » 2023/1/31
  تاریخ قمری » 1444/7/9
 • ۱۲1١٠
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/12
  تاریخ میلادی » 2023/2/1
  تاریخ قمری » 1444/7/10
 • ۱۳2١١
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/13
  تاریخ میلادی » 2023/2/2
  تاریخ قمری » 1444/7/11
 • ۱۴3١٢
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/11/14
  تاریخ میلادی » 2023/2/3
  تاریخ قمری » 1444/7/12
 • ۱۵4١٣
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/15
  تاریخ میلادی » 2023/2/4
  تاریخ قمری » 1444/7/13
 • ۱۶5١٤
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/16
  تاریخ میلادی » 2023/2/5
  تاریخ قمری » 1444/7/14
 • ۱۷6١٥
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/17
  تاریخ میلادی » 2023/2/6
  تاریخ قمری » 1444/7/15
 • ۱۸7١٦
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/18
  تاریخ میلادی » 2023/2/7
  تاریخ قمری » 1444/7/16
 • ۱۹8١٧
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/19
  تاریخ میلادی » 2023/2/8
  تاریخ قمری » 1444/7/17
 • ۲۰9١٨
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/20
  تاریخ میلادی » 2023/2/9
  تاریخ قمری » 1444/7/18
 • ۲۱10١٩
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/11/21
  تاریخ میلادی » 2023/2/10
  تاریخ قمری » 1444/7/19
 • ۲۲11٢٠
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/22
  تاریخ میلادی » 2023/2/11
  تاریخ قمری » 1444/7/20
 • ۲۳12٢١
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/23
  تاریخ میلادی » 2023/2/12
  تاریخ قمری » 1444/7/21
 • ۲۴13٢٢
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/24
  تاریخ میلادی » 2023/2/13
  تاریخ قمری » 1444/7/22
 • ۲۵14٢٣
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/25
  تاریخ میلادی » 2023/2/14
  تاریخ قمری » 1444/7/23
 • ۲۶15٢٤
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/26
  تاریخ میلادی » 2023/2/15
  تاریخ قمری » 1444/7/24
 • ۲۷16٢٥
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/27
  تاریخ میلادی » 2023/2/16
  تاریخ قمری » 1444/7/25
 • ۲۸17٢٦
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/11/28
  تاریخ میلادی » 2023/2/17
  تاریخ قمری » 1444/7/26
 • ۲۹18٢٧
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/29
  تاریخ میلادی » 2023/2/18
  تاریخ قمری » 1444/7/27
 • ۳۰19٢٨
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/11/30
  تاریخ میلادی » 2023/2/19
  تاریخ قمری » 1444/7/28
مناسبت های ماه: بهمن
 • ۱ بهمن - زادروز فردوسی
 • ۲ بهمن - بهمن روز، جشن بهمنگان
 • ۳ بهمن - ولادت امام محمد باقر علیه السلام [ ١ رجب ]
 • ۵ بهمن - جشن نوسره
 • ۵ بهمن - شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ٣ رجب ]
 • ۱۰ بهمن - جشن سده
 • ۱۲ بهمن - بازگشت امام خمینی به ایران(1357)
 • ۱۲ بهمن - آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی
 • ۱۲ بهمن - ولادت امام محمد تقی علیه السلام [ ١٠ رجب ]
 • ۱۲ بهمن - روز جهانی حجاب (روز همبستگی با بانوان محجّبه) [ 1 February ]
 • ۱۵ بهمن - جشن میانه زمستان
 • ۱۵ بهمن - ولادت حضرت امام علی علیه السلام (23 سال قبل از هجرت )/روز پدر [ ١٣ رجب ]
 • ۱۷ بهمن - وفات حضرت زینب سلام الله علیها [ ١٥ رجب ]
 • ۱۸ بهمن - روز ملی فناوری فضایی
 • ۱۹ بهمن - روز نیروی هوایی
 • ۲۲ بهمن - پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط نظام شاهنشاهی (1357 هـ.ش)
 • ۲۲ بهمن - حمله به سفارت روسیه و قتل گریبایدوف سفیر روسیه تزاری در ایران [ 11 February ]
 • ۲۵ بهمن - روز ولنتاین، روز عشاق [ 14 February ]
 • ۲۷ بهمن - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٥ رجب ]
 • ۲۹ بهمن - قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (1356 هـ.ش)
 • ۲۹ بهمن - مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله (13 سال قبل از هجرت) [ ٢٧ رجب ]
۱۴۰۱ اسفند
February - March 2023رجب - شعبان ١٤٤٤
 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ۱20٢٩
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/1
  تاریخ میلادی » 2023/2/20
  تاریخ قمری » 1444/7/29
 • ۲21٣٠
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/2
  تاریخ میلادی » 2023/2/21
  تاریخ قمری » 1444/7/30
 • ۳22١
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/3
  تاریخ میلادی » 2023/2/22
  تاریخ قمری » 1444/8/1
 • ۴23٢
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/4
  تاریخ میلادی » 2023/2/23
  تاریخ قمری » 1444/8/2
 • ۵24٣
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/12/5
  تاریخ میلادی » 2023/2/24
  تاریخ قمری » 1444/8/3
 • ۶25٤
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/6
  تاریخ میلادی » 2023/2/25
  تاریخ قمری » 1444/8/4
 • ۷26٥
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/7
  تاریخ میلادی » 2023/2/26
  تاریخ قمری » 1444/8/5
 • ۸27٦
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/8
  تاریخ میلادی » 2023/2/27
  تاریخ قمری » 1444/8/6
 • ۹28٧
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/9
  تاریخ میلادی » 2023/2/28
  تاریخ قمری » 1444/8/7
 • ۱۰1٨
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/10
  تاریخ میلادی » 2023/3/1
  تاریخ قمری » 1444/8/8
 • ۱۱2٩
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/11
  تاریخ میلادی » 2023/3/2
  تاریخ قمری » 1444/8/9
 • ۱۲3١٠
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/12/12
  تاریخ میلادی » 2023/3/3
  تاریخ قمری » 1444/8/10
 • ۱۳4١١
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/13
  تاریخ میلادی » 2023/3/4
  تاریخ قمری » 1444/8/11
 • ۱۴5١٢
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/14
  تاریخ میلادی » 2023/3/5
  تاریخ قمری » 1444/8/12
 • ۱۵6١٣
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/15
  تاریخ میلادی » 2023/3/6
  تاریخ قمری » 1444/8/13
 • ۱۶7١٤
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/16
  تاریخ میلادی » 2023/3/7
  تاریخ قمری » 1444/8/14
 • ۱۷8١٥
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/17
  تاریخ میلادی » 2023/3/8
  تاریخ قمری » 1444/8/15
 • ۱۸9١٦
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/18
  تاریخ میلادی » 2023/3/9
  تاریخ قمری » 1444/8/16
 • ۱۹10١٧
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/12/19
  تاریخ میلادی » 2023/3/10
  تاریخ قمری » 1444/8/17
 • ۲۰11١٨
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/20
  تاریخ میلادی » 2023/3/11
  تاریخ قمری » 1444/8/18
 • ۲۱12١٩
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/21
  تاریخ میلادی » 2023/3/12
  تاریخ قمری » 1444/8/19
 • ۲۲13٢٠
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/22
  تاریخ میلادی » 2023/3/13
  تاریخ قمری » 1444/8/20
 • ۲۳14٢١
  سه شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/23
  تاریخ میلادی » 2023/3/14
  تاریخ قمری » 1444/8/21
 • ۲۴15٢٢
  چهارشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/24
  تاریخ میلادی » 2023/3/15
  تاریخ قمری » 1444/8/22
 • ۲۵16٢٣
  پنجشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/25
  تاریخ میلادی » 2023/3/16
  تاریخ قمری » 1444/8/23
 • ۲۶17٢٤
  جمعه
  تاریخ شمسی » 1401/12/26
  تاریخ میلادی » 2023/3/17
  تاریخ قمری » 1444/8/24
 • ۲۷18٢٥
  شنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/27
  تاریخ میلادی » 2023/3/18
  تاریخ قمری » 1444/8/25
 • ۲۸19٢٦
  یکشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/28
  تاریخ میلادی » 2023/3/19
  تاریخ قمری » 1444/8/26
 • ۲۹20٢٧
  دوشنبه
  تاریخ شمسی » 1401/12/29
  تاریخ میلادی » 2023/3/20
  تاریخ قمری » 1444/8/27
مناسبت های ماه: اسفند
 • ۲ اسفند - روز جهانی زبان مادری [ 21 February ]
 • ۵ اسفند - جشن سپندارمذگان
 • ۵ اسفند - روز عشق
 • ۵ اسفند - روز بزرگداشت زمین و بانوان
 • ۵ اسفند - روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس
 • ۵ اسفند - ولادت سالار شهیدان، امام حسین علیه السلام و روز پاسدار [ ٣ شعبان ]
 • ۶ اسفند - ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز [ ٤ شعبان ]
 • ۷ اسفند - سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع
 • ۷ اسفند - درگذشت علی اکبر دهخدا
 • ۷ اسفند - ولادت امام زین العابدین علیه السلام [ ٥ شعبان ]
 • ۱۳ اسفند - ولادت علی اکبر علیه السلام و روز جوان [ ١١ شعبان ]
 • ۱۴ اسفند - روز احسان و نیکوکاری
 • ۱۴ اسفند - سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق
 • ۱۵ اسفند - روز درختکاری
 • ۱۷ اسفند - ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه(255 هـ ق) و جشن نیمه شعبان [ ١٥ شعبان ]
 • ۱۷ اسفند - روز جهانی زن [ 8 March ]
 • ۲۲ اسفند - روز بزرگداشت شهدا
 • ۲۵ اسفند - روز بزرگداشت پروین اعتصامی
 • ۲۵ اسفند - پایان سرایش شاهنامه
 • ۲۹ اسفند - روز ملی شدن صنعت نفت ایران (1329 هـ.ش)

ساعت و تقویم روز ایران