امروز: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

رویدادهای تاریخ امروز

تاریخ امروز

: 1397/11/27

تصویب اولین برنامه هفت ساله ایران توسط مجلس شورای ملی

لایحه برنامه هفت ساله در ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ با عنوان «برنامه عمرانی ایران» به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به قانون تبدیل شد. پس از تصویب لایحه برنامه، دوران فعالیت ساز...

ساعت و تقویم روز ایران