امروز: ۱۳۹۹/۵/۱۴

رویدادهای تاریخ امروز

تاریخ امروز

: 1399/5/14

رحلت علامه عارف و حکیم فرزانه شیخ محمد باقر الفت اصفهانی

علامه شیخ محمدباقر الفت اصفهانی در حدود سال 1261 شمسی 1301 قمری در خاندان علم و تقوا در اصفهان به دنیا آمد. وی فرزند شیخ محمدتقی نجفی معروف به آقا نجفی اصفهانی، روحانی معرو...

سالگرد نهضت مشروطه ایران

ریشه انقلاب مشروطیت را باید در رفتار ظالمانه پادشاهان قاجار و تعدی و تجاوز شاهزادگان و وابستگان دربار و حکومت حاکمان ولایات و مداخله بی حد و حصر دولت‌های روس و انگلیس در ام...

ساعت و تقویم روز ایران