امروز: ۱۴۰۰/۹/۱۰

اولین وام گیری ایران از روسیه در زمان مظفرالدین شاه قاجار

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1278/10/11

امین السلطان دو سال پس از انتصاب به مقام صدارت عظمی وسایل سفر اول مظفرالدین شاه را به اروپا فراهم ساخت. او برای تأمین مخارج سفر شاه و همراهانش به دولت روسیه متوسل شد و آن دولت به وسیله (بانک استقراضی) در تهران – که تابع وزارت مالیه روسیه بود – وام مورد تقاضای امین السلطان را پرداخت. مبلغ این وام 22,500,000 منات طلا با درصد نزول 5 درصد و به مدت 75 سال و قسط سالانه آن بابت اصل وام و سود آن 1,156,288 منات بود. دولت روسیه قبول کرد که پرداخت اقساط استهلاکی وام مزبور از 19 ذی‌حجه سال 1327 قمری از طرف دولت ایران آغاز شود. این وام ضمانت شده روی گمرکات ایران به استثنای گمرکات فارس و بنادر خلیج فارس بود. از شرایط وام این بود که درآمد گمرکات مزبور بایستی کلاً تسلیم بانک استقراضی روس در تهران شود و بعد از آن بانک قسط استهلاکی سالانه وام را برداشت، مابقی درآمد مزبور را، پس از 6 ماه به دولت ایران بپردازد. در صورتی که ایران عایدات گمرکی را مرتباً به بانک استقراضی روس نپردازد، دولت روسیه گمرکات را زیر نظارت و در صورت لزوم زیر اداره مستقیم خود قرار خواهد داد. از شرایط مهم وام این بود که تا زمانی که دولت ایران تمامی مبلغ اصل و ضرع وام خود را به آن دولت نپرداخته، حق ندارد بدون رضای دولت روس از یک کشور خارجی وام بگیرد.

ساعت و تقویم روز ایران