امروز: ۱۴۰۲/۱۲/۸

تشکیل دولت موقت در کرمانشاه (اعضای کمیته مهاجرت)

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 1334/2/23

کمیته دفاع ملی در قم از سران دموکرات مانند سلیمان میرزا، میرزا سلیمان خان میکده، میرزا محمدعلی خان کلوپ، وحید الملک و عده دیگری تشکیل شد که با مأمور دولت آلمان به نام شونمان همکاری می‌کرد. اعضای این کمیته با حمله قوای روس به قم، از آنجا بیرون رفته و عده‌ی زیادی از مجاهدین نیز با آنان همراه شدند. این گروه که افرادی مانند سید حسن مدرس و علی اکبر دهخدا نیز در آن شرکت داشتند به اصفهان و سپس به سوی کرمانشاه رفتند. در آن شهر نظام السلطنه مافی نیز به آنان پیوست و یک دولت ملی به ریاست نظام السلطنه تشکیل شد و مدرس نیز وزیر عدلیه این دولت گردید. سرانجام نیروهای روسیه‌ی تزاری در خانقین عراق، نیروهای دولت ملی را شکست دادند.

ساعت و تقویم روز ایران