امروز: ۱۴۰۳/۳/۲۶

فرمان محمدعلی شاه قاجار برای احیای مشروطه و برگزاری انتخابات مجلس

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1288/2/15

مقاومت بی امان مردم تبریز بر ضد استبداد محمدعلی شاهی و ایستادگی ایشان در مقابل قوای بیگانه روس و اوج گیری مخالفت با استبداد شاه در شهرها، شاه را به شدت مضطرب ساخت. این اضطراب زمانی به اوج رسید که مجاهدان گیلان، قزوین را در نیمه فروردین آن سال فتح کردند و شاه قاجار اطمینان یافت که آنان هوای تصرف پایتخت و قصد مجازات او را دارند. به همین سبب به احیای مشروطه و برگزاری انتخابات مجلس فرمان داده و طی آن، بر پایبندی خود به اصول مشروطه تاکید و عهد نمود مجلس شورای ملی دایر و امور مملکت مطابق میل ملت پیش رود. این فرمان که در 15 اردیبهشت 1288 شمسی برابر با 14 ربیع الثانی 1327 قمری منتشر شد، موجی از خوشحالی مردم را در شهرها به همراه آورد. هرچند، برخی، صدور این فرمان را بازگشت مجدد مشروطه پنداشته و شاه را متنبه و نادم می‌دانستند اما اردوی ملیّون که به شاه اطمینانی نداشتند، اعتنایی به فرمان او نکردند و همچنان به پیشروی خود تا نیل به هدف اصلی ادامه دادند تا اینکه تهران را فتح کردند و شاه را سرنگون نمودند.

ساعت و تقویم روز ایران