امروز: ۱۴۰۰/۹/۱۰

مرگ نیکولا دومالبرانش عالم علوم الهی و فیلسوف شهیر فرانسوی

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1715/2/10

نیکولا دو مالْبِرانْش فیلسوف فرانسوی در 15 ژوئیه 1638 میلادی در فرانسه به دنیا آمد. وی پس از اتمام تحصیلات خود در رشته علوم الهی به صنف کشیشان درآمد و چون از عقاید رِنِه دکارت آگاه شد از پیروان وی گردید. مالبرانش با پیروی از فلسفه دکارت، این فلسفه را به نحوی که با عقاید مسیحیت کاتولیک موافق باشد، تکمیل کرد و خود در این فلسفه صاحب نظر شد. فلسفه مالبرانش در داخل فلسفه دکارت به فلسفه اصالت اتفاق یا مقارنه معروف است و مقصود از آن به طور کلی این است که ذهن و جسم در یکدیگر تاثیری ندارند و حتی خود اجسام در یکدیگر و خود اذهان نیز در یکدیگر تاثیری ندارند.

او معتقد بود که علت اصلی خداست و آنچه در دنیا به ظاهر علت و معلول می نماید، در حقیقت مقارنه و تصادف است.هر تغییر در اجسام و امور ذهنی و معنوی، مستقیماً از خداست چرا که هر جسمی که در حال سکون است نمی تواند خود محرک باشد. هم چنین همه نظم و ترتیبی که در دستگاه خلقت دیده می شود و همه قوانین علمی و طبیعی، بیان نظم و اراده الهی است. مالبرانش هیچ علتی را به جز خدا قبول ندارد و اراده بشر را بی فایده می داند. آثار مالبرانش از نظر روشنی و شیوایی، از آثار مهم ادبی قرن هفدهم میلادی است که کتاب تفکرات مسیحی، گفتگوی فیلسوف مسیحی با فیلسوف چینی درباره وجود خدا  گفتگوهایی درباره مابعدالطبیعه و دین از آن جمله اند. نیکولا مالبرانش سرانجام در دهم فوریه 1715 میلادی در هفتاد و هفت سالگی درگذشت.

ساعت و تقویم روز ایران