امروز: ۱۴۰۱/۳/۴

درگذشت ابوالحسن علی سخاوی فقیه و لغت شناس

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 643/6/12

علی بن محمد بن عبدالصمد همدانی مصری معروف به سخاوی از مشاهیر ادبا و نحویین و قرّاء، فقها، لغویین، اصولیین و مفسرین و درشمار پیشوایان نحو، تفسیر، لغت و قرائت قرار دارد و به شیخ القرّاء معروف است. تحصیلات وی ابتدا در شام و در ادامه در مصر بود. سپس در شام بر کرسی تدریس تکیه زد و به تدریس و تألیف پرداخت. تفسیر القرآن، شرح مفصل زمخشری و فتح الوصید از اوست.

ساعت و تقویم روز ایران