امروز: ۱۴۰۲/۳/۱۰

تقویم سال 1400، تقویم 1400

گاو حیوان سال 1400

تقویم سال 1400، سال 1400، گاو موجودی متفکر است و شاید به همین علت، تنهایی را دوست می‌دارد. گاو می‌تواند هدفش را با نهایت پشتکار تعقیب کند. گاو به شدت متعصب و میهن پرست است. گاو موجودی خود کامه و زورگوست که خانواده برایش اهمیت فراوانی دارد اما روحیه واپس‌گرای او مانع از هر نوآوری است. تقویم سال/تقویم 1400/تقویم ۱۴۰۰/تقویم سال ۱۴۰۰/سال ۱۴۰۰

تقویم 1400

رویدادهای نجومی سال 1400

 خورشیدگرفتگی حلقوی: پنجشنبه 20 خرداد، غیر قابل رؤیت در ایران. این گرفتگی در شمال آسیا، اروپا به جز جنوب آن و شمال آمریکای شمالی قابل مشاهده است.

خورشیدگرفتگی کلی: شنبه 13 آذر، غیر قابل رؤیت در ایران. این گرفتگی در آفریقای جنوبی، جنوب اقیانوس اطلس، جنوبگان و بخشی از جنوب شرقی استرالیا قابل مشاهده است.

ماه‌گرفتگی کلی: چهارشنبه 5 خرداد، غیر قابل رؤیت در ایران. این گرفتگی در شرق آسیا، استرالیا، اقیانوس آرام و آمریکا قابل مشاهده است.

 ماه‌گرفتگی جزئی: جمعه 28 آبان، غیر قابل رؤیت در ایران. این گرفتگی در شرق آسیا، استرالیا، اقیانوس آرام، آمریکا و شمال اروپا قابل مشاهده است.

 

ساعت و تقویم روز ایران