امروز: ۱۳۹۹/۳/۱۲

گشایش نخستین ایستگاه فرستنده رادیویی و تلگراف بی سیم ایران

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1305/2/6

ایجاد بی سیم در ابتدا به عهده وزارت جنگ بود و نخستین بنای بی سیم ایران در سال 1303 شمسی پایان یافت. از نیمه سال 1304، نصب دستگاه فرستنده 20 کیلو واتی موج بلند و مرکز نیروی آن آغاز شد و قسمت گیرنده آن نیز در جوار پست فرستنده قرار گرفت. در فروردین 1305، نصب دستگاه فرستنده پایان پذیرفت و سرانجام پس از آزمایش‌های مقدماتی، دستگاه مزبور در ششم اردیبهشت 1305، افتتاح گردید. نصب دستگاه‌های بی سیم شهرهای تبریز، مشهد، شیراز، کرمان، خرمشهر و کرمانشاه نیز که از سال 1304 شروع شده بود، در نیمه سال 1305 خاتمه یافت. در نهایت در دی ماه 1305، کلیه دستگاه‌های بی سیم تهران و شهرستان‌ها با کارمندانی که برای اداره آنها تربیت شده بودند در اختیار وزارت پست و تلگراف گذاشته شدند.

ساعت و تقویم روز ایران