امروز: ۱۴۰۰/۴/۲

واگذاری شیلات شمال ایران به استفان لیانازوف سرمایه دار روسی

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : /4/29

پس از آن که ناصرالدین شاه قاجار امتیاز رویتر مبنی بر تأسیس بانک شاهنشاهی و بهره برداری از بعضی معادن ایران را به انگلیسی‌ها واگذار کرد، دولت روسیه نیز به هم چشمی انگلستان در صدد اخذ امتیاز جدیدی بود. سرانجام دولت روس با تحت فشار قرار دادن شاه، امتیازات متعددی از جمله امتیاز شیلات شمال ایران و صید ماهی و نیز امتیاز تأسیس بانک استقراضی را به دست آورد. در این میان، استفان لیانازوف، از سرمایه داران روسی، امتیاز شیلات شمال ایران را به دست آورد. پس از مرگ لیانازوف، امتیاز شیلات شمال به ورثه او منتقل گردید. پایان آخرین دوره امتیاز لیانازوف، با انقلاب روسیه و از هم گسیختن امور ورثه مصادف شد. پس از آن از سال 1301 تا 1306 شمسی دولت شوروی با پرداخت مبلغی، از شیلات بهره برداری می‌کرد. این امتیاز بعدها به صورت مشارکت بین ایران و انگلستان ادامه یافت تا این که با ملی شدن شرکت شیلات ایران در سال 1331 شمسی، تمام امور مربوط به ماهی گیری، به دولت ایران محول گردید.

ساعت و تقویم روز ایران