امروز: ۱۴۰۱/۷/۷

آغاز ثبت احوال و صدور شناسنامه به تصویب هیأت وزیران

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1297/7/1

در شهریور 1295 شمسی، تصویب نامه‌ای مشتمل بر 41 ماده درباره آمار و ثبت احوال به تصویب هیئت وزیران رسید ولی تا سال 1297 شمسی به اجرا در نیامد. در این سال، ثبت احوال در وزارت داخله در تهران تأسیس شد و به تدریج در نقاط دیگر کشور توسعه یافت. در سال 1303 شمسی، آیین نامه‌ای مفصل درباره سرشماری و جمع آوری آمارهای گوناگون به تصویب هیئت وزیران رسید. اداره ثبت احوال در آغاز «سِجِلِّ احوال» نامیده می‌شد و گاهی تحت نظر شهرداری و گاهی، یکی از ادارات وزارت کشور محسوب می‌گردید. این اداره در سال 1307، به نام اداره احصائیّه و سجل احوال کل مملکتی نامیده شد و در سال 1316 به «اداره آمار و ثبت احوال» تغییر نام یافت. در خرداد 1318، قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و از آن تاریخ تا شهریور 1320، در 35 شهر، سرشماری به عمل آمد. در سال 1337، وظایف ادارات آمار و ثبت احوال از یکدیگر تفکیک گردید و تشکیلاتی با نام اداره کل ثبت احوال و نیز سازمان ثبت اسناد کشور تأسیس شد.

ساعت و تقویم روز ایران