امروز: ۱۴۰۰/۹/۱۰

شروع به کار رسمی بانک مرکزی

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1339/10/1

بانک ملی ایران تا سال 1339 شمسی که قانون بانکی و پولی کشور به تصویب رسید، دارای حق انحصار نشر اسکناس بود و علاوه بر عملیات یک بانک تجارتی، وظایف بانک مرکزی کشور را نیز بر عهده داشت. سرانجام به موجب قانون هفتم خرداد ماه سال 1339 شمسی، عملیات بانک ملی به دو قسمت تقسیم شد و آن قسمت که مربوط به حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات و حق انحصار انتشار اسکناس و پول فلزی می‌باشد به بانک مرکزی ایران واگذار گردید. همچنین قسمت عملیات تجاری و اداره کردن صندوق پس انداز و... مانند سابق به عهده بانک ملی ایران باقی ماند. این قانون از اول دی ماه 1339 شمسی به طور رسمی به اجرا درآمد.

ساعت و تقویم روز ایران