امروز: ۱۴۰۱/۵/۲۰

آغاز نخست وزیری امیرعباس هویدا مهره مطیع دستگاه طاغوتی شاه

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1343/11/6

پس از اعدام انقلابی حسنعلی منصور نخست وزیر رژیم پهلوی توسط محمد بخارایی از اعضای هیئت مؤتلفه اسلامی، دست‌اندرکاران دستگاه طاغوت، تا چند روز حال وی را رضایت بخش اعلام می‌کردند. ولی در این روز، این تلاش ناکام ماند و مرگ نخست وزیر سرسپرده را اعلام نمودند. پس از منصور، امیرعباس هویدا که در کابینه منصور، وزیر دارایی بود، مأمور تشکیل کابینه گردید. هویدا تا سال 1356، در حدود 13 سال در این پست باقی ماند.

دوران صدارت طولانی هویدا که با طول وزارت بیست و پنج نخست وزیر برابر بود، دوران آرامش و ثبات سلطنت محمدرضا پهلوی به شمار می‌رود. کابینه هویدا، مطلوب شاه بود و همه چیز و همه کس، بر وفق و نیت شاه در سنگر خود جای گرفته بودند. هویدا پس از اتمام دوران صدارت، به مشاغلی دیگر گمارده شد تا این که در آبان 1357 در اقدامی عوام‌فریبانه توسط دولت نظامی ازهاری بازداشت شد. اما این بازداشت با پیروزی انقلاب اسلامی همزمان شد و سرانجام چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به حکم دادگاه انقلاب، تیرباران شد.

ساعت و تقویم روز ایران