امروز: ۱۴۰۲/۱۲/۸

شکست ایرانیان از مسلمانان و انقراض سلسله ساسانیان در زمان خلیفه سوم

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 31/3/28

یزدگرد سوم پادشاه ساسانی در سال 31 هجری قمری به مرو آمد تا در آنجا به جمع سپاه مشغول شود و از خاقان ترک و امرای کاشغر و بلاد دیگر حدود چین شرقی کمک بگیرد. اما ماهویه، مرزبان شهر مرو که به تفریط در اموال دیوان متهم شده بود، چند نفر را به مقرّ یزدگرد فرستاد. یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی توسط این افراد کشته شد و سلسله ساسانی انقراض یافت. در این زمان بود که سپاهیان اسلام برای نشر این آیین الهی به ایران وارد شده و دستگاه شاهنشاهی ساسانی را درهم کوبیدند. عدم ثبات اوضاع داخلی ایران، تعصُّب شدید موبدان، بی عدالتی و ظلم بی حدّ بزرگان و دولتیان بر مردم، شیوع بیماری‌های خانمان برانداز مثل وبا و طاعون، اختلاف شدید طبقاتی و مسائل دیگری از این قبیل و نیز ویژگی‌های ممتاز اسلام، سقوط پادشاهی ساسانیان را سرعت بخشید.

ساعت و تقویم روز ایران